Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

 DZIEKAN   WYDZIAŁU   INŻYNIERII   PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE


ogłasza

konkurs otwarty

na stanowisko


A S Y S T E N T A 


w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

 

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie rolnicze lub politechniczne,
 • dorobek publikacyjny,
 • umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
 • znajomość programów do analizy statystycznej,
 • predyspozycje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie do JM Rektora,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy  albo opinia promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art.113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,

ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67) w terminie do dnia 22.01.2021 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać

w Katedrze Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych

(ul. Głęboka 28, tel. (81) 531 96 10, (81) 531 96 11)

 

 

(-) Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

 

(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

Załącznik oryginalny