Ogłoszenie o naborze pracownika do Katedry Biochemii

 

 
Katedra Biochemii 
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  
poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym
 
 
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe chemiczne
 
Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Przygotowywanie odczynników na cotygodniowe zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów: Chemia, Chemistry, Biochemia, Biochemistry, Analityka Weterynaryjna, 
2. Gotowość do nauki obsługi programów: Chemoffice, CorelDRAW, BAZUS, MAGIX Movie Edit,
3. Współudział w przygotowywaniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych – filmy dydaktyczne, prezentacje;
4. Gotowość do wykonywania pracy administracyjnej w zakresie sporządzania planów dydaktycznych, rozliczeń finansowych katedry, obsługi poczty. 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje; 
2.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w kopercie w Sekretariacie Uczelni, ul. Akademicka 13 p. 261 z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego Wydział Medycyny Weterynaryjnej” do dnia 23 grudnia 2020 r., do godz. 14:00.