Ogłoszenie o naborze pracownika ds. technicznych do Biura Eksploatacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika do Biura Eksploatacji 
na podstawie umowy o pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 
Opis stanowiska:
 1. Planowanie i organizacja bieżących prac remontowych oraz konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem obiektów Uczelni w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 2. Nadzór nad prowadzonymi siłami własnymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i gazowych, pod kątem jakościowym i terminowym w zgodności obowiązującymi wytycznymi, przepisami prawa i BHP,
 3. Przyjmowanie rozpoznawanie oraz uzgadnianie remontów i napraw bieżących zgłoszonych do wykonania,
 4. Udział przy opracowywaniu rocznych planów remontów i konserwacji obiektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 5. Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowych na roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie instalacji sanitarnych oraz w pracach Komisji Przetargowych,
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także z podmiotami zewnętrznymi (wykonawcami),
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad istniejącymi budynkami,
 8. Kontrola kosztów prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych
 
Wymagania:
 1. Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera robót sanitarnych.
 2. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek Inżynieria sanitarna lub pokrewny.
 3. Uprawnienia budowlane w zakresie prowadzenia robót budowlanych.
 4. Znajomość procesu budowlanego i następujących po sobie prac.
 5. Umiejętność prowadzenia nadzoru pod kątem zachowania jakości i terminowości robót.
 6. Umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.
 7. Umiejętność sporządzania obmiarów i wycen.
 8. Dobra znajomość norm, warunków technicznych i przepisów BHP.
 9. Znajomość prawa budowlanego.
 10. Mile widziana umiejętność w posługiwaniu się programem Norma, AutoCAD.
 11. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 12. Samodzielność oraz skrupulatność w wykonywaniu zleconych zadań.
 13. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie   http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” /data i podpis/”.

 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. technicznych” do dnia 18-12-2020 r. do godziny 14:00.