Sukces pracowników z Wydziału Agrobioinżynierii w programie “Współpraca”

 Miło nam poinformować, iż projekt pt. "Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu" został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania. Projekt został złożony w ramach działania M16 „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości i ilości paszy dla zwierząt poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz zastosowanie w mieszankach nasiennych traw i bobowatych, także gatunków z grupy ziół. Celem następczym jest produkcja prozdrowotnej żywności oraz ochrona gleb, wód i klimatu.

Liderem konsorcjum w skład którego wchodzą: przedsiębiorca, dwa ośrodki doradztwa rolniczego oraz 6 rolników jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Kierownikiem projektu jest dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, z Wydziału Agrobioinżynierii.

Ogólna wartość projektu to: 906 147,00 zł (słownie dziewięćset sześć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych). Wysokość przyznanej pomocy przypadająca Uniwersytetowi Przyrodniczemu to 505 144,28 zł. Projekt będzie realizowany przez grupę operacyjną „Bazydrill” w latach 2020-2022.

Serdecznie gratulujemy autorom projektu!