Ogłoszenie o naborze pracownika administracyjnego do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika administracyjnego do Szkoły Doktorskiej,
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • umiejętności organizacyjne
 • komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
 • wysoka kultura osobista
Wymagania pożądane:
 • wykształcenie  prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów w zakresie stosowania prawa i procedur dotyczących funkcjonowania Uczelni (w szczególności kształcenia doktorantów), ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Główne obowiązki:
 • obsługa administracyjna Szkoły Doktorskiej  w tym  prowadzenie strony internetowej Szkoły Doktorskiej,
 • obsługa programu Bazus oraz Internetowej Rekrutacji Kandydatów, obsługa POLON
 • przygotowanie projektów pism, formularzy oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących organizacji kształcenia (w tym finansowych), redagowanie korespondencji, decyzji administracyjnych, uzasadnień prawnych
 • koordynacja obiegu dokumentów, zapewnienie efektywnego przepływu informacji
 • prowadzenie pełnej dokumentacji toku kształcenia w programie BAZUS oraz kompletowanie teczek doktoranta, korespondencja z osobami realizującymi kształcenie w Szkole Doktorskiej (prowadzącymi zajęcia oraz doktorantami)
 • obsługa posiedzeń Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej oraz Komisji stałych lub doraźnych ( w tym przygotowywanie protokołów z posiedzeń)
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytetu Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261), z dopiskiem „Oferta pracy- Szkoła Doktorska”,  w terminie do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 14.00