Ogłoszenie o naborze pracownika do Biura Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika do Biura Zamówień Publicznych 
na podstawie umowy o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy
Opis stanowiska:
1. samodzielne sporządzanie, prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań,
3. opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projektów umów na dostawy, usługi, roboty budowlane,
4. publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych,
5. udział w pracach Komisji Przetargowych,
6. dokonywanie oceny ofert pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
7. przygotowywanie planów, sprawozdań i rejestrów w zakresie zamówień publicznych, monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych.
Wymagania:
1. wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne),
2. co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy samodzielnym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tym umiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego, w tym w formie elektronicznej,
3. znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Biurze,
4. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej),
5. umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
6. umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym
i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
7. umiejętność organizacji pracy własnej,
8. umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki.
Wymagane dokumenty:
1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie   http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych” do dnia 04.12.2020 r. do godziny 14:00.