Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanej

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem nieruchomości zabudowanej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości położonej w  Płoskie 1, pow. zamojski, woj. lubelskie.

            Określenie przedmiotu przetargu :

Przedmiotem przetargu jest budynek domu studenckiego o powierzchni 1248,14 m². 3- kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalację wodną, gazową, elektryczną, oraz telefoniczną.

Budynek usytuowany jest  na działce nr 501/24 ark.1obr.15 Płoskie o powierzchni 0,427 ha, położonej w Płoskiem, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr w KW NR ZA1Z00057/180/5,  przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych w  Zamościu.

           Wysokość czynszu:

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu  z tytułu najmu budynku wraz  z działką gruntu wynosi: 20 000 zł netto. ( słownie złotych dwadzieścia tysięcy). Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu oraz do ponoszenia:

1)  miesięcznych opłat  z tytułu dostawy  mediów,

2) opłaty za odpady komunalne,

3) innych opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, zgodnie z obowiązującym przepisami.

Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Uniwersytetu : www.up.lublin.pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.      Złożenie oferty  wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić  na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Banku PEKAO SA nr   69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 w terminie do dnia  10.12.2020 r. W tytule wpłaty należy wpisać czego dotyczy.

2.      Wpłata wadium w wysokości: zł. 2 000,00. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet należnego czynszu za pierwszy miesiąc wynajmu.

 

3.      Treść i pozostałe warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie określającym zasady i tryb sprzedaży lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres www.up.lublin.pl

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „Przetarg- Płoskie 1,” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2020 do godz. 14:00 w Sekretariacie Uczelni pok.261, I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie (budynek Rektoratu), lub drogą pocztową na adres: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna w dniu 11.12.2020 o godz. 10:30.

Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

 Zastrzeżenia:

1.      Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

 

2.      Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

 

3.      Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Informacji o  nieruchomości oraz przetargu i jego warunkach udziela Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 81 445 60 60.

 

– warunki najmu

– regulamin