NFOŚiGW- I konkurs wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Centrum Nauki informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I w 2020 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Cel główny programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe programu:
– upowszechnienie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
– kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
– aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju.

I konkurs wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:


Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 5,0 mln zł (w tym 0,5 mln zł na ewentualne odwołania);


W ramach danego konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o konkursie, publikowanego na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Wnioski należy składać w terminie od 25.11.2020 r. do 14.12.2020 r.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna pod linkiem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2020/

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464, email: