Nadanie Godności Honorowego Profesora UP w Lublinie prof. Honoracie Danilčenko

 

REKTOR

DZIEKAN  I  KOLEGIUM WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

 UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO W  LUBLINIE

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

Uroczystość nadania Godności Honorowego Profesora 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

prof. dr hab. Honoracie Danilčenko

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w uroczystości w formie on-line na kanale YouTube Uniwersytetu.

 


Prof. dr hab. Honorata Danilčenko urodziła się w 1948 r. w miejscowości Murlinka (rejon wileński) na Litwie. W 1966 r. ukończyła szkołę średnią w Rudominie i rozpoczęła studia wyższe na Litewskiej Akademii Rolniczej w Kownie. Po jej ukończeniu w 1971 r. przez 10 lat pracowała jako agronom. Następnie podjęła pracę na Litewskim Uniwersytecie Rolniczym, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 1985 r. obroniła pracę doktorską w Instytucie Rolniczym w Leningradzie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 2008 roku.

W czasie swojej pracy zawodowej Pani Profesor odbyła 10 staży naukowych: w 4 różnych ośrodkach w Szwajcarii; w 2 w ośrodkach w Niemczech i 4 na różnych uczelniach w Polsce. Od wielu lat współpracuje z następującymi instytucjami naukowymi: Instytut Badań Rolnictwa Ekologicznego (FiBL), Szwajcaria (2012); Instytut Technologii Żywności, Uniwersytet Hohenheim, Niemcy (od 1998); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Żywności (od 1993 r.); Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Żywienia i Konsumpcji (od 1997 r.); Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa (od 2002 r.). Pani Profesor Danilčenko brała także udział w realizacji licznych projektów m.in. 4. międzynarodowych, kilku krajowych i zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa.

Tematem zainteresowań naukowych prof. dr hab. Honoraty Danilčenko jest wpływ warunków abiotycznych i biotycznych na jakość i bezpieczeństwo surowców roślinnych oraz produktów spożywczych. Jest autorką lub współautorką 354 publikacji, w tym: 30 oryginalnych prac twórczych z IF, 11 indeksowanych w WoS, 43 indeksowanych w innych międzynarodowych bazach danych, 106 referatów i komunikatów naukowych, 16 książek i rozdziałów w monografiach, 28 podręczników i skryptów oraz 120 artykułów popularno-naukowych. Poza pracą naukową, Pani Profesor intensywnie uczestniczy także w kształceniu kadr. Pod Jej kierunkiem 6 osób wykonało prace doktorskie, kolejna ma otwarty przewód. Wypromowała także 30 magistrantów i pod Jej kierunkiem 90 studentów uzyskało stopień licencjata.

Pani Profesor jest członkiem Litewskiego Komitetu Normalizacyjnego; ekspertem Komisji ds. Jakości Produktów Ekologicznych; członkiem zarządu Stowarzyszenia Rolnictwa i Przetwórstwa Biodynamicznego (Biodynamika LT); Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego (Gaja) oraz członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Jest również członkiem Rady Naukowej redakcji ‘czasopism: ‘Agronomy Scince’ oraz ‘Herbalism’.

Współpraca naukowa pomiędzy panią prof. Honoratą Danilčenko a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie trwa 18 lat; jest aktywna i przebiega na różnych płaszczyznach. Zaowocowała ona opracowaniem trzech projektów naukowych: „Eureka” E! 6855 – ECORW (2012-2015) oraz dwóch projektów krajowych, finansowanych przez MR (2007 i 2012-2014). W ramach współpracy opublikowano szereg publikacji, w tym: 13 oryginalnych prac naukowych, 2 prace na WoS, 17 referatów i komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dużym osiągnięciem jest także organizacja 8 wspólnych konferencji naukowych w Polsce i na Litwie oraz staży naukowych dla pracowników. Pani Profesor została uhonorowana Dyplomem Uznania Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009 oraz medalem Zasłużony dla Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie z okazji 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii.