Nabór wniosków w programie Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu Welcome to Poland.

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:
1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Nabór wniosków jest prowadzony do 17 grudnia 2020 roku godz. 15:00.

W związku z tym, że uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski, pracownicy którzy chcieliby aplikować o realizację wybranych działań proszone są o kontakt z Centrum Nauki najpóźniej do 10.11.2020r. Kontaktować się należy poprzez wiadomość e-mail na adres . W treści wiadomości proszę o bardzo krótkie opisanie działania, którym jest się zainteresowanym.   


W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w tym zakresie:
a) tworzenie grup o charakterze zróżnicowanym pod względem narodowościowym,
b) budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy,
c) wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w środowisku międzynarodowym,
d) umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji,
e) organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych, etc.;
2. organizacja, utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej tzw. Welcome Centre:
a) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu,
b) koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w obsługę punktu,
c) przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;
3. przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu, w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy oraz funkcjonowania w danej instytucji;
4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia:

a) organizacja spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową,
b) wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia,
c) przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta i regionu;
5. rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji, procesach edukacyjnych itp.;
6. rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;
7. działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);
8. działania PR, w tym współpraca z blogerami i youtuberami, w celu kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej instytucji za granicą;
9. filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;
10. spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań dla grupy docelowej itp.);
11.organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem jest, aby:
a) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym,
b) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy,
c) przynajmniej 1/2 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych.