Zarządzenie w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 120

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie do odwołania


Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.)  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1835), Zarządzeniem nr 82 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, zarządza się co następuje:


§1

 

1. W związku z nadal pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 wprowadza się do odwołania prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na wszystkich kierunkach studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających, studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, z zastrzeżeniem §2.


2. Kształcenie na odległość realizowane jest z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między uczestnikami zajęć a nauczycielami. 


3. W celu sprawnego przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej, nauczyciel może wykorzystywać dowolne platformy np. Microsoft Teams, Eduportal i inne. W przypadku, gdy moduł posiada kilka form zajęć, należy korzystać z jednego narzędzia do kształcenia zdalnego, które wybiera nauczyciel odpowiedzialny za moduł w porozumieniu z innymi prowadzącymi zajęcia. 


§2 


1. Zajęcia z wychowania fizycznego studenci realizują samodzielnie zgodnie z zaleceniami prowadzących zajęcia, w oparciu o opracowany zestaw podanych aktywności i ćwiczeń. Studenci są zobowiązani do przesyłania nauczycielowi co 2 tygodnie raportów potwierdzających wykonanie zaleconych aktywności i ćwiczeń. 


2. Ćwiczenia, szczególnie związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej niezrealizowane w formie zdalnej w terminie, o którym mowa w §1 ust. 1 zostaną  przeprowadzone po powrocie do realizacji zajęć w formie hybrydowej lub tradycyjnej w terminach uzgodnionych ze studentami w porozumieniu z kierownikiem jednostki i dziekanem wydziału.


3. Studenci ostatnich lat studiów mogą realizować zajęcia oraz badania związane z przygotowaniem prac dyplomowych w laboratoriach i pracowniach Uniwersytetu, w tym także staże kliniczne z zachowaniem zaleceń sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną oraz określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021. Studenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w w/w zajęciach. 


4. Decyzję w sprawie realizacji zajęć o, których mowa w ust. 3 podejmuje nauczyciel odpowiedzialny za moduł w porozumieniu z kierownikiem jednostki i dziekanem wydziału. W przypadku staży klinicznych dla studentów kierunku weterynaria za organizację staży odpowiada kierownik katedry i kliniki oraz dziekan wydziału. 


§3


1. Organizację prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej i obowiązek monitoringu realizacji tych zajęć, powierza się kierownikom jednostek w uzgodnieniu z władzami dziekańskimi.

2. Kontrolę realizacji zajęć w formie zdalnej sprawują:

1) dziekani wydziałów,

2) kierownicy studiów doktoranckich,

3) kierownicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających,

4) kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

5) kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Sportu,

6) dyrektor Szkoły Doktorskiej.


§4


1. Dziekani są zobowiązani do zamieszczenia informacji dotyczących zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych do odwołania na stronie wydziału. 

2. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do poinformowania uczestników zajęć o dalszym zdalnym kształceniu do odwołania.

3. Zajęcia realizowane w formie zdalnej odbywają się zgodnie z rozkładami zajęć umieszczonymi na stronach internetowych wydziałów.

4. Prowadzący zajęcia monitorują udział uczestników zajęć w zdalnych formach kształcenia i zapewniają materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej. 


§5

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, a w przypadku Szkoły Doktorskiej Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.


§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.  REKTOR

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk