Osoba z grona pracowników na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Katedra Biochemii 

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  
poszukuje z grona pracowników 
osoby do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym,
zatrudnienie od 01.01.2021r
 
 
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe chemiczne, pożądane doświadczenie w zakresie biochemii
 
Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Przygotowywanie odczynników na cotygodniowe zajęcia laboratoryjne ze studentami z przedmiotów: Chemia, Chemistry, Bichenmia, Biochemistry, Analityka Weterynaryjna, 
2. Gotowość do nauki obsługi programów: Chemoffice, CorelDRAW, BAZUS, MAGIX Movie Edit,
3. Umiejętność obsługi strony internetowej Katedry;
4. Współudział w przygotowywaniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych – filmy dydaktyczne, prezentacje;
5. Gotowość do wykonywania pracy administracyjnej w zakresie sporządzania planów dydaktycznych, rozliczeń finansowych katedry, obsługi poczty. 
 
Wymagane dokumenty:
 
1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje; 
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów w kopercie w Sekretariacie Uczelni, ul. Akademicka 13 p. 261 z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego Wydział Medycyny Weterynaryjnej” do dnia 2 listopada 2020 r., do godz. 15.00.
 
W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Katedry Biochemii.