Bezzwrotna pomoc materialna dla pracowników

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje, że decyzją Komisji Socjalnej i JM Rektora prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka pracownicy UP w Lublinie w roku 2020 mogą otrzymać jednorazową bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS. Ponadto informujemy, że w roku 2021 zostaje zawieszona organizacja imprezy choinkowej  i paczek choinkowych dla dzieci pracowników.
 
Świadczenie przysługuje pracownikom  którzy są zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę.

Podstawą do przyznania świadczeń ze środków ZFŚS, zgodnie z regulaminem ZFŚS UP w Lublinie, jest średniomiesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie pracownika, z roku podatkowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych PIT za 2019 r.

Sposób obliczania średniomiesięcznego przychodu na jednego członka rodziny wg zeznania podatkowego PIT 37 za 2019:
podatnik: poz. 69 minus poz.106 podzielona przez 12 m-cy,
wspólnie z małżonkiem: (poz. 69 + poz.102)-(poz.106+107) podzielona przez 12 m-cy, 
Otrzymane kwoty dzielimy przez liczbę osób na utrzymaniu.

Wnioski o pomoc materialną (wniosek do pobrania) należy dostarczyć do Zespołu Spraw Socjalnych jednym z poniższych sposobów:
1. w postaci elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i odręcznie podpisanego Wniosku na adres skrzynki mailowej:
2. w postaci papierowej:
– wrzucając wniosek do urny wystawionej w głównym holu budynku Rektoratu, ul. Akademicka 13;
– przekazując przez Biuro Podawcze;
– za pomocą Poczty Polskiej (adresując korespondencję na: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Spraw Socjalnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin).

Termin składania wniosków upływa z dniem 4 listopada br.

 

Wysokość pomocy materialnej wynosi:

Średniomiesięczny przychód na os. w rodzinie pracownika

Wysokość bezzwrotnej pomocy materialnej

Do 2000 zł       

440zł

2001-3000zł

410zł

3001-4000zł

380zł

4001-5000zł

350zł

Pow.5000zł    

320zł

 

Od bezzwrotnej pomocy materialnej zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy zgonie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kierownicy jednostek są zobligowani do przekazania tej wiadomości pracownikom nieposiadającym skrzynek mailowych.

 

[ wniosek do pobrania ]

 

Zespół Spraw Socjalnych