Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Tadeusza Siwca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 29 września 2020 r. wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób znalazł się dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Serdecznie gratulujemy!

Profesor Tadeusz Siwiec jest absolwentem Technikum Chemicznego w Kielcach, w którym uczył się w klasie o specjalności technologia wody i ścieków. Następnie studiował na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1974 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie inżynierii sanitarnej o specjalności – technologia wody i ścieków i utrzymanie czystości środowiska. W latach 1982 -1984 roku odbył 3-semestralne studia podyplomowe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki w Uniwersytecie Warszawskim o specjalności – zastosowanie matematyki w naukach ścisłych i społecznych. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych o specjalności wodociągi i kanalizacje, uzyskał w 1990 r. na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, o specjalności zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków otrzymał w 2007 r. na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

Działalność zawodową rozpoczął w 1975 r. podejmując pracę na stanowisku technologa na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie pracował do końca 1983 r. W styczniu 1984 r. rozpoczął pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pracując kolejno na stanowiskach starszego asystenta, adiunkta i w latach 1994 – 2003 oraz 2008 – 2017 r. kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Podczas pracy w SGGW był związany z jednym i tym samym wydziałem, którego nazwa na przestrzeni lat ulegała zmianom. W 2011 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Budowlanej Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pełniąc zarazem funkcję kierownika zakładu. Od 1.10.2020 r. podjął pracę na Wydziale Inżynierii Produkcji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji.
 

materiały zdjęciowe Kancelarii Prezydenta RP

 

Od początku pracy w SGGW, główne zainteresowania badawcze profesora koncentrują się na procesach technologicznych i hydraulicznych zachodzących w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów filtracji wody. Jego aktywność naukowa wiąże się bardzo silnie z działalnością inżynierską, której efektem jest uzyskanie w 1992 uprawnień rzeczoznawcy SITWM NOT w dziedzinie – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. W ramach tej działalności był autorem lub współautorem ekspertyz, operatów wodnoprawnych, opracowań naukowo-technicznych i opinii głównie z zakresu szeroko rozumianych wodociągów i kanalizacji. Są to prace wykonywane na zamówienie instytucji publicznych (jednostek administracji, a przede wszystkim gmin), instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i firm konsultingowych. W skład opracowań wchodzi: 15 koncepcji zwodociągowania i skanalizowania gmin oraz projektów, 5 operatów wodnoprawnych, 40 ekspertyz o działaniu różnych obiektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 25 opinii o ofertach przetargowych na inwestowanie w gospodarkę wodno-ściekową, a także opinii o dokumentacjach projektowych. Był współautorem opracowanych nowych technologii uzdatniania wody, które zostały wdrożone w 4-ech różnych stacjach wodociągowych.
 
W Jego dorobku naukowym można wyróżnić sześć głównych nurtów badawczych, dotyczących następujących zagadnień: (1) procesy filtracji i płukania filtrów, (2) badanie oporów hydraulicznych w kanalizacji ciśnieniowej, (3) korozyjność wody i odkwaszanie wody, (4) problematyka tworzenia się struwitu w oczyszczalniach ścieków, (5) usuwanie z wody wybranych domieszek i zanieczyszczeń, (6) badanie kinetyki rozkładu substancji organicznych w ściekach.

Profesor Tadeusz Siwiec swoje prace badawcze realizował w ramach zespołów złożonych z pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SGGW. Współdziałał także z  pracownikami innych ośrodków, takich jak Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej. Główne osiągnięcia badawcze, a więc doktorat i habilitacja zostały wykonane na terenie Naukowo-Badawczej Stacji Wodociągowej SGGW, która jest obiektem produkującym wodę na potrzeby całej uczelni, a zarazem pełni rolę badawczą i dydaktyczną.
 
W latach 2012 – 2016 był jednym z dwóch przedstawicieli Polski w komitecie zarządzającym w programie unijnym COST – Participants Management Committee Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) Action: ESSEM COST Action ES1202 – Conceiving Wastewater Treatment in 2020 – Energetic, environmental and economic challenges (Water_2020) 04 July 2012 – 21 November 2016. Efektem tej działalności była monografia Innovative Wastewater Treatment & Resource Recovery Technologies, Imacts of Energy, Economy and Environment, w której, w jednym z rozdziałów był współautorem.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 142 publikacje, oraz 7 monografii lub rozdziałów w monografiach, a także 5 patentów. Staże naukowe zrealizowano w Queen Mary and Westfield College, University of London, D.I.I.A.R. (Department of Hydraulics, Environmental Engineering and Surveying), Environmental Section Politecnico di Milano, gdzie odbył seminarium dla doktorantów, Institut für Wasserwesen, Universität der Bundeswehr München i krótki pobyt w Arbeitsbereich Wasserwirtschaft und Wasserversorgung Technische Universität Hamburg – Harburg.

Profesor był kierownikiem, lub współwykonawcą 15 projektów badawczych.

Prof. Tadeusz Siwiec ma znaczny dorobek dydaktyczny i recenzencki. Był promotorem 2 doktoratów, 103 prac magisterskich i 156 prac inżynierskich. Recenzował 6 habilitacji i 10 doktoratów, a raz był członkiem komisji habilitacyjnej. Wykonał 203 recenzje artykułów naukowych z czego 55 to artykuły z czasopism z Impact Factor, 6 recenzji wniosków grantowych (NCBiR, Lider IX i Ventures), a także wykonał 1 kontrolę realizacji grantu NCBiR. Jest stałym recenzentem czasopism: Universal Journal of Agricultural Research, Horizon Research Publishing Corporation, USA, Sustainability MDPI, Applied Sciences MDPI, czlonkiem Rady Programowej Czasopisma INSTAL i członkiem Rady Ekspertów przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st, Warszawie S.A.

Za dotychczasową działalność naukową Pan profesor Tadeusz Siwiec otrzymał 4 nagrody JM Rektora SGGW, odznakę brązową Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Zasłużony dla Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent RP, odznakę Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, Złoty medal za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznakę Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.