Nominacja profesorska dla dr. hab. Sławomira Kociry

Miło nam poinformować, że w dniu 8 października 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył  w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest Pracownik naukowy naszej Uczelni Pan Prof. dr hab. Sławomir Kocira. Jest to pierwsza nominacja profesorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w naukach inżynieryjno-technicznych.

Profesor Sławomir Kocira związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie od 1994 r., w którym to rozpoczął studia na kierunku technika rolnicza i leśna specjalność technika komputerowa w inżynierii rolniczej. Studia ukończył w 1999 r. i w tym też roku rozpoczął 4-letnie studia doktoranckie, realizowane przez Wydział Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Studia te zakończył w 2003 r. uzyskując stopień doktora nauk rolniczych, w zakresie inżynierii rolniczej – organizacja i ekonomika mechanizacji rolnictwa. W 2004 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, w Zakładzie Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie inżynierii rolniczej – organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi, uzyskał na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2014 roku na podstawie monografii „Techniczna i technologiczna modernizacja gospodarstw rodzinnych w procesie wdrażania rolnictwa zrównoważonego” oraz pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
Główne zainteresowania badawcze Profesora obejmują zagadnienia dotyczące: (1) organizacji i ekonomiki mechanizacji gospodarstw rolnych w różnych systemach gospodarowania; (2) wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarstwach rolnych i nauczaniu; (3) aplikacji biostymulatorów w uprawie roślin; (4) systemów zarządzania i zapewnienia jakości; (5) modelowania procesów w rolnictwie.
Aktualny dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 169 pozycji, w tym 111 to prace oryginalne, 2 monografie, 16 rozdziałów w monografiach, 4 publikacje popularnonaukowe, 30 komunikatów naukowych, 3 patenty i 3 wzory użytkowe. W bazie Web of Science Core Collection indeksowanych jest 42 prac oryginalnych, których Profesor jest autorem lub współautorem o sumarycznym IF 57,389 i indeksie Hirscha 11.
Prof. Sławomir Kocira wypromował dwoje doktorów. Pełnił funkcję recenzenta w trzech postępowaniach habilitacyjnych i dwóch doktoratach. Odbył staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w: Politechnice Koszalińskiej; Walloon Agricultural Research Centre – CRA-W Gembloux, Belgia; Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi: Politechnika Koszalińska; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Boninie; Centre Wallon de Recherches Agronomiques Gembloux, Belgium; Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia;  „Angel Kanchev” University of Ruse, Bulgaria; University of Novi Sad, Serbia; University of South Bohemia in v České Budějovice, Czech Republic;  University of Botswana, Gaborone, Botswana.
                                                                                                         materiały zdjęciowe Kancelarii Prezydenta RP
Profesor jest kierownikiem projektu MNiSW przyznanego w ramach programu „Doskonała nauka” oraz projektu NAWA w ramach programu „Wymiana bilateralna naukowców Belgia Walonia – Bruksela”. Kierował jednym projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był głównym wykonawcą w międzynarodowym projekcie realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Walloon Agricultural Research Centre – CRA-W w Gembloux, Belgia. Uczestniczył też, jako wykonawca, w 3 projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Komitet Badań Naukowych. Prof. Sławomir Kocira aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni, jak i poza nią. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych, przewodniczącym Rady Programowej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Pełnił funkcję sekretarza 6 konferencji naukowych, w tym 4 międzynarodowych „Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture” organizowanych przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Walloon Agricultural Research Centre w Gembloux, Belgia. Jest członkiem komitetów naukowych konferencji z zakresu inżynierii rolniczej organizowanych przez różne ośrodki naukowe w Polsce. Pełni funkcję sekretarza czasopisma Agricultural Engineering (20 pkt.) i edytora gościnnego w czasopiśmie Sustainability (70pkt.). Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, sekretarzem Komitetu Inżynierii Rolniczej przy Polskim Towarzystwie Inżynierii Rolniczej oraz członkiem CIGR International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej!