Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 2021

ZAPROSZENIE


do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 2021 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okresUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 ul. Akademicka 13 20-950 LublinDziałając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz.395.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021.

 

1. Nazwa zamówienia obejmuje: 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy: 

-2020 obejmujący okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020

-2021 obejmujący okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) doradztwo  w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2020, 2021.

2) badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021.

3) sporządzenie sprawozdania z badania wraz z uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z zastosowanymi zasadami /polityką/ rachunkowości oraz czy rzetelnie, jasno i prawidłowo przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowe. 

 

3. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 w Sekretariacie Uczelni p. 261, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 lub przesłanie pocztą.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020,2021  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” 

 

4. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 23 października 2020 r. do godz. 15:00. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby UP w Lublinie. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

5. Wszelkie informacje niezbędne do: 

– sporządzenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-66-00, (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  

 

 

Warunki badania sprawozdania finansowego: 

 

1. Zbadanie sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

 

2. Badaniu podlegać będzie: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek  zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale ( funduszu)  własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

3. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie badanych podmiotów.

 

4. Sporządzenie sprawozdania z badania wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie  finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu. 

 

5. Firma audytorska posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych w szkołach wyższych, w tym w latach 2015-2019 wykonała co najmniej 5 badań w szkołach publicznych.

 

6. Zapewnienie udziału w badaniu kluczowego biegłego rewidenta posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych szkól wyższych.

 

7. Biegły rewident zobowiązany będzie do gotowości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Uczelni, rozpatrującej sprawozdanie finansowe za rok 2020,2021, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w  ww. posiedzeniu ponosi firma audytorska.

 

8. Pełna płatność za przeprowadzone badanie finansowe nastąpi po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę umowy.

 

9. Przedłożenie sprawozdania i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego w terminie :

Za 2020 r. do dnia 14maja 2021 r. 

Za 2021 r. do dnia 13 maja 2022 r. 

 

10. Przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez Uniwersytet ( złożenie oświadczenia woli o skorzystanie z przedłużenia umowy). W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, Wykonawcy usługi nie przysługują żadne  roszczenia z tego tytułu. Wykonawca usługi może odmówić przedłużenia umowy w przypadku, gdy będzie to sprzeczne z obowiązującymi w tym okresie przepisami. Realizacja badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,2023 będzie się odbywała na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe- badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy  2020,2021.

 

 

Oferta powinna zawierać: 

 

1. Informacje o oferencie, w tym : 

– nazwa firmy i siedziba oferenta 

– forma prowadzenia działalności / aktualny odpis z właściwego rejestru /, 

– wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, 

– wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,

 – wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów, 

– wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie 

 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

3. Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w audycie sprawozdań finansowych , w tym w zakresie szkolnictwa wyższego oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

4. Cenę netto i brutto z warunkami płatności za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla każdego roku (2020, 2021 ) oddzielnie .

 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i wykazaniem znajomości przez członków zespołu problematyki szkolnictwa wyższego. 

 

6. Oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

 

7. Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania szkół wyższych z podaniem wykazu szkół wyższych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich trzech latach.

 

8. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji. 

 

9. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

10. Projekt umowy na badanie łącznego sprawozdania finansowego. 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. : 

– wykazał się najbogatszym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych szkół wyższych 

– przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami. 

 

O wynikach wyboru Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. 


  

Załącznik nr 1

 

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania za rok 2019, 2020.

 

Karta klienta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 Kontakt telefoniczny pod  numerem  telefonu :

(81) 445-66-00 lub (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: