Zasady funkcjonowania Uczelni w związku z w związku ze stanem epidemii COVID-19

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 107 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie funkcjonuje w podwyższonym reżimie sanitarnym w związku ze stanem epidemii COVID-19.

1. Do powstrzymania się od wejścia do obiektów Uczelni zobowiązane są osoby:
1) przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji;
2) zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostająca w izolacji;
3) posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe, podwyższoną temperaturę ciała).

2. Każda osoba wchodząca do obiektu Uczelni zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk.

3. Do zasłaniania ust i nosa w obiektach Uczelni zobowiązani są:
1) studenci i doktoranci Uczelni przebywający w miejscach ogólnodostępnych lub uczestniczący w zajęciach dydaktycznych;
2) pracownicy Uczelni przebywający w miejscach ogólnodostępnych i pomieszczeniach innych niż pomieszczenia, w których znajdują się wyznaczone dla nich stanowiska pracy;
3) osoby niebędące studentami i pracownikami Uczelni.

4. Należy unikać tworzenia skupisk i zachować bezpieczną odległość między osobami. Przebywając w ciągach komunikacyjnych należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu.

5. Maksymalna liczba osób, które jednocześnie mogą korzystać z wind i sanitariatów wskazana jest w informacji umieszczonej na drzwiach tych pomieszczeń.


6.
Do niezbędnego minimum należy ograniczyć bezpośrednie kontakty służbowe pracowników i przyjęcia interesantów w jednostkach Uczelni. Jeżeli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu konieczne jest wcześniejsze zdalne uzgodnienie terminu z osobą prowadzącą sprawę.

7. Zaleca się jak najszersze zastąpienie korespondencji papierowej korespondencją mailową i kontaktami telefonicznymi. W przypadku dokumentów, które muszą być przekazywane w formie papierowej, należy przekazywać je wyłącznie za pośrednictwem Kancelarii Podawczej.

Więcej zaleceń oraz informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oraz domów studenckich zawarte są w pełnej treści Zarządzenia.