Poszukujemy pracownika administracyjnego do Centrum Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika administracyjnego do Centrum Nauki,

na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

• monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych;

• organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów;

• udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;

• pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji;

• wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

• monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;

• obsługa administracyjna Centrum Nauki, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum;

• bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi Działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.);

• gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i projektach realizowanych na UP w Lublinie oraz opracowywanie raportów, statystyk na temat udziału pracowników w projektach badawczych.

 

Niezbędne wymagania:

• wykształcenie wyższe;

• znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-2020,

• min. 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych (MNiSW, NCBiR),

• odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);

• list motywacyjny;

• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

• kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261) z dopiskiem „Oferta – pracownik do CN” do dnia 16 października 2020 r.  do godz. 14.00.