Osoba z grona pracowników UP do zatrudnienia na stanowisku administracyjnym

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
poszukuje z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
osoby do zatrudnienia  na stanowisku administracyjnym

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel, PowerPoint)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie stosowania prawa i procedur dotyczących funkcjonowania Uczelni (w szczególności kształcenia doktorantów), ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • umiejętności organizacyjne
 • wysoka kultura osobista
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie  prawnicze lub administracyjne
 • komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków

Główne obowiązki:

 • obsługa administracyjna Szkoły Doktorskiej  w tym  prowadzenie strony internetowej Szkoły Doktorskiej,
 • obsługa programu Bazus oraz Internetowej Rekrutacji Kandydatów, obsługa POLON
 • przygotowanie projektów pism, formularzy oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących organizacji kształcenia (w tym finansowych), redagowanie korespondencji, decyzji administracyjnych, uzasadnień prawnych
 • koordynacja obiegu dokumentów, zapewnienie efektywnego przepływu informacji
 • prowadzenie pełnej dokumentacji toku kształcenia w programie BAZUS oraz kompletowanie teczek doktoranta, korespondencja z osobami realizującymi kształcenie w Szkole Doktorskiej (prowadzącymi zajęcia oraz doktorantami)
 • obsługa posiedzeń Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej oraz Komisji stałych lub  doraźnych ( w tym przygotowywanie protokołów z posiedzeń)
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Osoby zainteresowane proszone są o  przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów do Sekretariatu  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  p. 462. w kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko administracyjne w Szkole Doktorskiej”, ewentualnie skan dokumentów na adres na adres do dnia 19 października 2020 r.
W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią prof. dr hab. Katarzyną Ognik – Dyrektorem Szkoły Doktorskiej, tel. 81 445-69-31.

 

[Ogłoszenie do pobrania PDF]