NAWA – program wymiany studentów i naukowców w ramach – edycja 2020

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie przypominają o możliwości składania wniosków do „Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA edycja 2020.

Cel Programu
zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej realizowane są z krajami:
Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja,Japonia, Kazachstan,Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Czas trwania wyjazdów
od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Finansowanie w zależności od założeń międzynarodowej umowy

Wypłata stypendium przez stronę wysyłającą:
Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta.

Wypłata stypendium przez stronę przyjmującą:
Wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Nabór:
do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

Wnioski powinny być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

 

[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]