Nabór wniosków do konkursu START 2021

Centrum Nauki przypomina, że tylko do 2 listopada 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Program Start
skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Cel Programu START:

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w  przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu.
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Wybrani laureaci programu Start mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty

Strona internetowa konkursu www.fnp.org.pl/oferta/start/

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach ww. programu do kontaktu z Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99 , pok. 464