Nabór wniosków o udział w Programie im. Stanisława Ulama – Seal of excellence

Cel programu:

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Uprawnieni Wnioskodawcy

Naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2019 (w ocenie merytorycznej co najmniej 85% maksymalnej punktacji, brak finansowania z powodu braku środków finansowych). 

Certyfikat SoE jest wiążącą podczas weryfikacji jakości wniosku.

Finansowanie

comiesięczne Stypendium na czas pobytu naukowego w polskim Ośrodku goszczącym, uwzględniające koszty utrzymania, dodatek mobilnościowy oraz  dodatek szkoleniowy.

Termin realizacji projektów

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 12 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny naukowca przyjeżdżającego do Polski, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun.

Przyjazd w ramach stypendium powinien rozpocząć się najwcześniej 1 grudnia 2020 r., a najpóźniej 1 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 15 września do 15 października 2020 roku do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Dokumentacja programu dostępna na stronie [NAWA]