Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

 

 
Osoba posiadająca stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych musi spełniać łącznie co najmniej następujące wymagania:

1.    jest autorem lub współautorem osiągnięć naukowych, za które uzyskała nie mniej niż 200 pkt.,
2.    sumaryczny IF publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem, nie może być niższy niż 2,
3.    co najmniej jedno osiągnięcie naukowe, wymienione wśród osiągnięć o których mowa w pkt. 1, jest pracą oryginalną opublikowaną w czasopiśmie o punktacji co najmniej 40 pkt. MNiSW, patentem, wdrożeniem lub innym dokonaniem o charakterze praktycznym,
4.    kierowała jednym projektem badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym albo złożyła jako kierownik do NCN lub NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych co najmniej 2 wnioski o projekt badawczy,
5.    legitymuje się znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym.

Dodatkowo kandydat powinien:
1.    posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii i ekologii fitoplanktonu oraz ekotoksykologii wód,
2.    posiadać praktyczną znajomość terenowych i laboratoryjnych metod badawczych z zakresu hydrobiologii, szczególnie metod badawczych stosowanych w analizie fitoplanktonu oraz analizach chromatograficznych toksyn sinicowych,
3.    posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie monitoringu środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz ekotoksykologii wód,
4.    posiadać ukończone szkolenie z zakresu projektowania reakcji analizy wyników PCR i real-time PCR,
5.    posiadać potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).

Wymagane dokumenty:
•    podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne),
•    dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
•    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
•    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne),
•    oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne),
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
•    w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
 

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Dokumenty proszę składać w:
Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 13
do dnia 21 października 2020 r

 

 

Dziekan Wydziału          
 
/-/ Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Ogłoszenie PDF do pobrania:

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów