Nominacja profesorska dla dr hab. Joanny Stadnik

Miło nam poinformować o nominacji profesorskiej dla dr hab. Joanny Stadnik, prof. uczelni, którą otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się 16 września 2020 r. w Pałacu Prezydenckim. Wśród nominowanych znaleźli się naukowcy i artyści z całego kraju.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Profesor Joanna Stadnik studia wyższe ukończyła w 2001 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność: technologia mięsa, nadała Jej w 2005 r. Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: “Wpływ obróbki ultradźwiękowej na uwodnienie tkanki mięśniowej”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność: żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskała w 2014 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: “Wpływ probiotycznego szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 na zawartość amin biogennych i wybranych produktów proteolizy w wędlinach surowych podczas dojrzewania i przechowywania” uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2005 oraz pełnomocnika ds. systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018.


Działalność naukową rozpoczęła w 2001 r. jako uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa J. Dolatowskiego, a następnie pracowała kolejno na stanowiskach asystenta (2005-2006) i adiunkta (2006-2017) w Katedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością. W 2017 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

 

 

Podstawowym nurtem badawczym w początkowym okresie aktywności naukowej prof. dr hab. Joanny Stadnik była problematyka uwodnienia struktur białkowych tkanki mięśniowej i związanych z nim innych właściwości mięsa oraz możliwość jego kształtowania za pomocą fal ultradźwiękowych. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na zastosowaniu bakterii probiotycznych w produkcji surowych wędlin dojrzewających, a w szczególności na ich wpływie na przemiany proteolityczne i tworzenie amin biogennych w produktach. Wyrazem docenienia Jej dorobku w tym zakresie było pełnienie funkcji redaktora naukowego monografii naukowej „Biogenic Amines (BA): Origins, Biological Importance and Human Health Implications”, która ukazała się w 2018 r. nakładem wydawnictwa Nova Science Publishers, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku w ramach serii wydawniczej Food Science and Technology. Monografia stanowiąca kompleksowe opracowanie przedstawiające aktualny stan wiedzy na temat amin biogennych w żywności oraz ich oddziaływania na organizm człowieka składa się z dziewięciu rozdziałów opracowanych przez 29 naukowców specjalizujących się w badaniach dotyczących amin biogennych, reprezentujących 10 ośrodków naukowych z całego świata. Badania dotyczące amin biogennych kontynuowała jako kierownik projektu „Aktywność dekarboksylująca wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego w układach modelowych” finansowanego przez NCN w ramach konkursu Miniatura 1. Opracowana w ramach projektu procedura oceny aktywności dekarboksylującej może być wykorzystywana w dalszych badaniach dotyczących zdolności wytwarzania amin biogennych na drodze mikrobiologicznej dekarboksylacji przez inne kultury startowe bakterii kwasu mlekowego. Jej najważniejsze osiągnięcie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego stanowi cykl prac dokumentujących badania potencjału peptydogennego białek mięśniowych w ujęciu in silico oraz in vitro, w których prof. dr hab. Joanna Stadnik podjęła próbę określenia potencjału białek (sarkoplazmatycznych i miofibrylarnych) surowej dojrzewającej polędwicy wieprzowej jako prekursorów biologicznie aktywnych peptydów w warunkach symulowanego trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym oraz oceny możliwości jego kształtowania poprzez zastosowanie probiotycznych i potencjalnie probiotycznych szczepów LAB jako kultur startowych. 

 

 

 

zdj. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

 

Pani Profesor Joanna Stadnik prowadzi współpracę z wieloma krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, udokumentowaną wspólnymi publikacjami naukowymi. Badania zmian rozmieszczenia wody w strukturze tkanki mięśniowej poddanej działaniu fal ultradźwiękowych techniką impulsowego magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) prowadziła we współpracy z Katedrą Fizyki, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach projektu: Produkcja i zastosowanie koncentratu białkowo – ksantofilowego z lucerny (Medicago sativa) dla poprawy dobrostanu i efektywności produkcji zwierzęcej, finansowanego przez NCBiR współpracowała z Instytutem Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z UP w Lublinie w badaniach dotyczących wpływu dodatku do paszy koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny na wybrane właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych i udowych indyków. We współpracy z Katedrą Biochemii i Toksykologii, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z UP w Lublinie prowadziła badania dotyczące porównania efektywności wprowadzenia do paszy pełnoporcjowej dla indyczek oleju sojowego lub lnianego z syntetyczną formą witaminy E (octan dl-alfa-tokoferol) oraz jej naturalną formą (RRR-d-alfa-tokoferol) na podstawie określenia ich wpływu na jakość mięsa. Z kolei współpraca z Instytutem Zootechniki PIB w Balicach i Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PIB w Puławach dotyczyła badań nad właściwościami fizykochemicznymi mięsa wieprzowego i drobiowego pozyskanego od zwierząt żywionych paszami zawierającymi surowce GMO – odporną na insekty kukurydzę Bt (MON810) oraz poekstrakcyjną śrutę otrzymaną z soi odpornej na glifosat (Roundup Ready MON40-3-2). Badania nad wpływem stosowania kiszonek z kukurydzy i wysłodków buraczanych w żywieniu gęsi na stabilność oksydacyjną mięsa i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu sadełkowego prowadziła we współpracy z Zakładem Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Od 2008 r. współpracuje z Zakładem Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierowanym przez Panią Profesor Danutę Kołożyn-Krajewską w badaniach nad wykorzystaniem szczepów bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych w produkcji surowych wędlin dojrzewających. 


Badania prowadzone przez prof. dr hab. Joannę Stadnik mają wymierny aspekt aplikacyjny, o czym świadczy prowadzona przez Nią współpraca z przemysłem, której efektem jest Jej udział w przygotowaniu dokumentacji systemowej służącej zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego produktów dla 11 zakładów branży spożywczej. W ramach projektu „Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy” w 2013 r. odbyła 6-miesięczny staż zawodowy w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Profesor Joanna Stadnik była redaktorem wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w oparciu o który uzyskano dotację celową w wysokości 560 000 zł na zakup automatycznego analizatora aminokwasów i amin biogennych. Ponadto była kierownikiem zadania badawczego finansowanego z wydzielonej rezerwy dotacji na badania własne oraz kierowała zadaniem badawczym służącym rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich finansowanym przez MNiSW. Jako wykonawca uczestniczyła w realizacji projektu badawczego własnego MNiSW i rozwojowego NCBiR oraz pięciokrotnie brała udział w badaniach na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie Profesor Joanna Stadnik kieruje projektem badawczym pt. „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, którego celem jest intensywny rozwój potencjału badawczego UP w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022, a jego łączna wartość wynosi 11 927 330 zł. Pełni również rolę opiekuna naukowego w projekcie w ramach konkursu Preludium 15.


Dorobek naukowy prof. dr hab. Joanny Stadnik obejmuje 155 pozycji, w tym 50 oryginalnych prac twórczych, z których 35 ukazało się w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports (JCR). Ponadto jest autorem lub współautorem 11 prac przeglądowych, 1 monografii, 26 rozdziałów w monografiach, 12 komunikatów na konferencje międzynarodowe, 39 komunikatów na konferencje i sympozja krajowe oraz 14 artykułów popularno-naukowych. Była także redaktorem naukowym 2 monografii. Sumaryczna punktacja prac naukowych, zgodnie z punktacją MNiSW obowiązującą w roku opublikowania, wynosi 1750. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych, według listy JCR – 69.295. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science wynosi 329 (bez autocytowań 279), a Indeks Hirscha – 10. Wyniki badań prezentowała uczestnicząc w 30 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, w trakcie których wygłosiła trzy wykłady plenarne, 10 referatów oraz zaprezentowała 24 postery.


Profesor Joanna Stadnik była promotorem jednej rozprawy doktorskiej i promotorem pomocniczym w jednym zakończonym przewodzie doktorskim. Przygotowała 2 recenzje w postępowaniu habilitacyjnym oraz 4 recenzje w przewodach doktorskich. Czterokrotnie pełniła funkcję sekretarza komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz czterokrotnie była członkiem komisji w postepowaniu habilitacyjnym. Pełniła obowiązki promotora w 30 pracach magisterskich, 36 inżynierskich oraz 1 licencjackiej. Przygotowała recenzje 35 prac magisterskich, 33 inżynierskich oraz 13 licencjackich. Przygotowała recenzję propozycji książkowej dla wydawnictwa Elsevier oraz recenzje 88 artykułów, w tym 64 złożonych do druku w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Od 2013 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma International Food Research.


Jako nauczyciel akademicki UP w Lublinie Profesor Joanna Stadnik bierze udział w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Gastronomia i Sztuka Kulinarna, Biotechnologia, Dietetyka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, m.in. z przedmiotów: Technologia mięsa, Surowce i produkty zwierzęce w gastronomii, Systemy zarządzania jakością, Organizacja usług żywieniowych, Higiena żywności. Prowadzi wykłady i ćwiczenia w języku angielskim z przedmiotu „Meat technology” dla studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus+. Prowadzi zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” w UP w Lublinie. W latach 2013 – 2016 była członkiem Rady Programowej kierunku Żywienie Człowieka i Dietetyka, a od 2014 r. jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna.


Pani Profesor aktywnie angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz Uczelni i Wydziału oraz bierze udział w pracach organów kolegialnych i komisji. Jej działalność organizacyjna obejmuje m.in. pełnienie funkcji Przewodniczącej Wydziałowej Komisji do spraw Kadr Naukowych i Oceny Wydziału oraz Członka Senackiej Komisji ds. Kadr w kadencji 2016 – 2020. Od grudnia 2016 r pełni funkcję Koordynatora Wydziału ds. Innowacji. Była przewodniczącą komitetu organizacyjnego Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN (Lublin 25-26 czerwca 2015 r.) oraz członka międzynarodowego komitetu naukowego 3rd International Conference on Food and Biosystems Engineering, która odbyła się w dniach 1 – 4 czerwca 2017 r. w Grecji. W kadencji 2008 – 2012 była przedstawicielem nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego WNoŻiB do Senatu, członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. Promocji. Pełniła funkcję Koordynatora Uczelnianego jubileuszowego XV Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbywał się w dniach 15 – 21 września 2018 r. pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki”. Za działalność organizacyjną została wyróżniona nagrodą J.M. Rektora UP w Lublinie.

Profesor Joanna Stadnik jest członkiem Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN w kadencji 2020-2023, a od roku 2020 – ekspertem Zespołu nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Brała udział w pracach zespołów eksperckich i konkursowych. Przygotowała recenzję projektu w konkursie Diamentowy Grant 2018 dla MNiSW. Jako ekspert akademicki wykonała dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej recenzję zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik technologii żywności, wędliniarz w ramach realizacji projektu „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”. W ramach działalności popularyzującej naukę Profesor Joanna Stadnik wygłosiła wykład inauguracyjny „Sztuka kulinarna ucztą zmysłów” podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 połączonej z obchodami jubileuszu 60-lecia UP w Lublinie. Brała udział w licznych imprezach promocyjnych (Dzień otwarty UP w Lublinie, Lubelski Festiwal Nauki, Świętomięs Polski) oraz prowadziła lekcje pokazowe dla uczniów szkół średnich z woj. lubelskiego.


Profesor Joanna Stadnik jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 2006 r.). W latach 2010 – 2015 była prezesem Oddziału Lubelskiego i członkiem Zarządu Głównego PTTŻ. Od 2014 r. jest członkiem The Japanese Society for Food Science and Technology oraz członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest laureatką „IUFoST`s Young Scientist Presentation Award” przyznanej w 2010 r. przez Międzynarodową Unię Nauki o Żywności i jej Technologii IUFoST (The International Union of Food Science and Technology). W 2012 roku została laureatką wyróżnienia Fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN dla aktywnego młodego naukowca. Za działalność naukową była sześciokrotnie wyróżniana nagrodą JM Rektora UP w Lublinie.

 

informacje w mediach:

 

naukawpolsce.pl, 17.09.2020 r.