Informacje na temat rozpoczęcia roku akademickiego

Drodzy Studenci,

1 października 2020 r. rozpoczniemy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nowy rok akademicki. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie hybrydowej tj. w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni z bezpośrednim udziałem studentów oraz nauczycieli akademickich z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych i w uzasadnionych sytuacjach w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

O wyborze formy realizacji zajęć dydaktycznych decyduje nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot, o czym informuje studentów na pierwszych zajęciach z zastrzeżeniem, że wyłącznie w formie tradycyjnej będą realizowane:

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku i ostatniego roku studiów.
  2. Ćwiczenia, w szczególności związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej.
  3. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych realizowanych jako zjazdy sobotnio-niedzielne.

 

„Dzień studenta I roku”

Dzień 1 października 2020 roku – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i I roku studentów kierunku weterynaria, którzy tego dnia będą uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w siedzibie Uczelni zgodnie z harmonogramem uroczystości zorganizowanej na poszczególnych Wydziałach.

Samorząd studencki zorganizuje w październiku zdalne szkolenie na temat praw i obowiązków studenta dla rozpoczynających studia z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej Uczelni.

1 października 2020 r. studenci pozostałych roczników będą realizowali zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dla danego kierunku i roku studiów.

Jak co roku do dyspozycji studentom zostaną oddane Domy Studenckie, które będą funkcjonowały zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego określonego w wytycznych GIS. Zakwaterowanie w DS będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biura Domów Studenckich. Przewidywany termin rozpoczęcia kwaterowania to 28 września 2020 r. Uczelnia posiada jeszcze wolne miejsca w pokojach dwuosobowych w DS –  ul. Dobrzańskiego 33 i 35.         

Studenci przebywający w pomieszczeniach Uczelni są zobowiązani do używania masek ochronnych oraz do stosowania się do zaleceń określonych w Zarządzeniu nr 82 Rektora UP w Lublinie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w UP w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 (wraz z załacznikami: nr 1 oraz nr 2).

Szczegółowe informacje dla studentów dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego są na bieżąco zamieszczane na stronie Wydziałów.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pogorszy się, w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej, władze Uczelni będą podejmowały stosowne kroki w celu dostosowania organizacji roku akademickiego do aktualnej sytuacji.