Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny,
 • umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium przy zakładach przemysłu spożywczego,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
 • odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie wraz z suplementem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Dokumenty należy składać

w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

ul. Głęboka 28 pok. 138,

tel. (+48 81) 531 96 67

w terminie od 15-09-2020 r. do 15-10-2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23-10-2020 r.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

[ogłoszenie do pobrania w formacie PDF]