Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystentaw Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)I. Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku bioinżynieria lub pokrewnym z wynikiem co najmniej dobrym.

2. Posiadanie doświadczenia w działalności naukowo-badawczej  z  zakresu  mykologii środowiska  glebowego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  umiejętności  izolacji, hodowli iidentyfikacji gatunkowej grzybów.

3. Znajomość  technik  analitycznych  z  zakresu  badań  DNA  mikroorganizmów glebowych.

4. Odbyty  staż  metodyczny  w  jednostce  naukowej  ukierunkowanej  na  problematykę mykologiczną.5.Znajomość  programów  komputerowych  wykorzystywanych w  redagowaniu  prac naukowo-badawczych: MS Office (Word, Excel, Power Point), Statistica.

6. Dobra znajomość języka angielskiego.

7. Dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).

 

II. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

2. Życiorys,

3. Kwestionariusz   osobowy   (dostępny   na   stronie   internetowej   Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

4.Odpis dyplomu ukończenia studiów,

5. Wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu,

6. Oświadczenie,  że  Uniwersytet  Przyrodniczy  w  Lublinie  będzie  podstawowym miejscem pracy w przypadku konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni (http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 113, ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668),8.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje: Uniwersytet  Przyrodniczy  w  Lublinie  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  konkursu przez  Rektora  bez  podania  przyczyn.  Niepoinformowanie  kandydata  o  wynikach  konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Agrobioinżynierii  UP  w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 368 (tel. 81-445-68-06) w terminie do dnia 8 października 2020 roku.

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie

/-/ prof. dr hab. Barbara Kołodziej

 

 

 

Ogłoszenie PDF do pobrania:

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej