Rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu finansowanego przez NCN

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu  pt. „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową”, w roku akademickim 2020/2021,  w dyscyplinie naukowej  nauki biologiczne. 

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 
 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
  • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
  • dotychczasową aktywność  naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
  • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach  ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie  wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie pt. "Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową<<pobierz informacje o projekcie>>, kierowanym przez prof. dr hab. Mariusza Gagosia  (realizacja projektu w konsorcjum z UMCS)
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji w <<ogłoszeniu>> zamieszczonym zakładce Szkoła Doktorska/Rekrutacja