ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją pt. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową”, w roku akademickim 2020/2021,  w dyscyplinie naukowej  nauki biologiczne. 
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 
 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
 • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
 • dotychczasową aktywność  naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
 • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach  ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr Zarządzenie 43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz złożenia dokumentów potwierddzających spełnienie   wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie pt.  Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową”, kierowanym przez prof. dr hab. Mariusza Gagosia

 

 

 

Uwaga! Należy zaznaczyć  pole wyboru “Projekt Opus 18 finansowany przez NCN 2020”.
Link do rejestracji online będzie aktywny w terminie od 07 -17 września 2020 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)
 
wymagane dokumenty :
 
 1. podanie do JM Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, która jest przedmiotem zainteresowania kandydata UWAGA ! podanie należy kierować  do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów, a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu– zaświadczenie o ukończeniu studiów, wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów (odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) uwaga! możliwość złożenia zaświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia w roku 2020, absolwentów z poprzednich lat obowiązuje złożenie odpisu dyplomu
 3. wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom
 4. kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Kandydat pobiera skierowanie na badanie lekarskie z systemu Internetowej Rekrutacji  Kandydatów,  a składa zaświadczenie lekarskie – druk skierowania dostępny po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji  kandydatów w kroku wydruki. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć dodatkowo: potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności .
 6. informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/) oraz dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową, w szczególności dorobek publikacyjny i udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych (w Systemie Internetowej Rekrutacji należy zamieścić skan dokumentów potwierdzających aktywność naukową kandydata)
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji projektu badawczego; a) tytuł projektu, b) cel prowadzonych badań, uwzględniający: problem naukowy, który kandydat zamierza rozwiązać, zakładane hipotezy badawcze, d) spodziewany efekt końcowy, e) stan wiedzy i przesłanki skłaniające kandydata do podjęcia się rozwiązania postawionego problemu, f) wkład, jaki wniesie rozwiązanie problemu do dorobku dyscypliny naukowej, g) koncepcję i plan badań, h) proponowane metody badawcze, (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) – skany certyfikatu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej (formularz oświadczenia do pobrania po zarejestrowaniu w  Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 9. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 11. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 12. kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej Potencjalny promotor rozprawy doktorskiej składa zawierający następujące informacje: 1) informacje o pełnieniu funkcji promotora; 2) wstępną akceptacją odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie, tematyce badawczej i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu; 3) wykaz najważniejszych publikacjach z ostatnich 5 lat; 4) zestawienie wskaźników bibliometrycznych; 5) wykaz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach, w których był kierownikiem lub uczestniczył jako wykonawca; 6) wykaz zakończonych i wszczętych przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora w okresie ostatnich 5 lat; (formularz kwestionariusza kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 13. dokumentypotwierddzających spełnienie   wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie pt. „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową
 Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić Skany wszystkich dokumentów (w terminie do 17 września 2020 r. ).  Oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 462, w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W przypadku pytań/wątpliwości/problemów technicznych dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt: 
tel.  572330876
tel.  81 445 65 97
e-mail:
 
Harmonogram rekrutacji:
 
 1. 07.09.2020 –rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 2. 07-17. 09. 2020 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
 3. 18.09.2020 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej   (podstrona Szkoła Doktorska)
 4. 18.09.2020 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
 5. 21-22. 09. 2020 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
 6. 23-25. 09. 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
 7. 28.09. 2020 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
 8. 29.09. 2020 – ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej