Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

 

Ogłoszenie o konkursie (pdf)

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

Wykaz dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego

Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia

08.10.2020.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.10.2020 r.