powołanie Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Na podstawie § 5 ust 6 regulaminu „Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej  powołał  Radę Naukową Szkoły Doktorskiej na okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. w następującym składzie:

 

Przewodniczący Rady Naukowej: Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

 

Członkowie Rady Naukowej – Przedstawiciele dyscyplin naukowych:
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni

dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni

Dyscyplina Weterynaria:

prof. dr hab. Marta Kankofer

dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

prof. dr hab. Brygida Ślaska

prof. dr hab. Iwona Janczarek

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

prof. dr hab. Waldemar Gustaw

prof. dr hab. Urszula Gawlik – Dziki

Dyscyplina Inżynieria mechaniczna:

prof. dr hab. Dariusz Andrejko

dr hab. Paweł Sobczak, prof. uczelni

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

dr hab. Alina Kowalczyk- Juśko, prof. uczelni

Dyscyplina Nauki biologiczne:

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni

prof. dr hab. Tomasz Mieczan  

 
Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej sprawuje nadzór merytoryczny nad kształceniem doktorantów, oraz organ opiniodawczy Dyrektora Szkoły Doktorskiej w zakresie zadań realizowanych przez Szkołę Doktorską. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Naukowej został określony w § 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej