Rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu finansowanego przez NCN

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu nr 2019/35/B/NZ5/00775 pt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”, w roku akademickim 2020/2021,  w dyscyplinie naukowej  zootechnika i rybactwo. 
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 
 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
  • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
  • dotychczasową aktywność  naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
  • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach  ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie  wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie pt. "Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych" <<pobierz informacje o projekcie>>, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską.
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji w <<ogłoszeniu>> zamieszczonym zakładce Szkoła Doktorska/Rekrutacja