ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektu nr 2019/35/B/NZ5/00775 pt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”, w roku akademickim 2020/2021,  w dyscyplinie naukowej  zootechnika i rybactwo. 

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 

 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
 • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
 • dotychczasową aktywność  naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
 • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach  ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr Zarządzenie 43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz złożenia dokumentów potwierddzających spełnienie   wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie pt. „ Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską

 

 

Uwaga! Należy zaznaczyć  pole wyboru “Projekt Opus 18 finansowany przez NCN 2020”.

Link do rejestracji online będzie aktywny w terminie od 1 -17 września 2020 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)

 

wymagane dokumenty :
 
 1. podanie do JM Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, która jest przedmiotem zainteresowania kandydata UWAGA ! podanie należy kierować  do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów, a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu– zaświadczenie o ukończeniu studiów, wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów (odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) uwaga! możliwość złożenia zaświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia w roku 2020, absolwentów z poprzednich lat obowiązuje złożenie odpisu dyplomu
 3. wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom
 4. kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Kandydat pobiera skierowanie na badanie lekarskie z systemu Internetowej Rekrutacji  Kandydatów,  a składa zaświadczenie lekarskie – druk skierowania dostępny po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji  kandydatów w kroku wydruki. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć dodatkowo: potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności .
 6. informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/) oraz dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową, w szczególności dorobek publikacyjny i udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych (w Systemie Internetowej Rekrutacji należy zamieścić skan dokumentów potwierdzających aktywność naukową kandydata)
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji projektu badawczego; a) tytuł projektu, b) cel prowadzonych badań, uwzględniający: problem naukowy, który kandydat zamierza rozwiązać, zakładane hipotezy badawcze, d) spodziewany efekt końcowy, e) stan wiedzy i przesłanki skłaniające kandydata do podjęcia się rozwiązania postawionego problemu, f) wkład, jaki wniesie rozwiązanie problemu do dorobku dyscypliny naukowej, g) koncepcję i plan badań, h) proponowane metody badawcze, (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) – skany certyfikatu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej (formularz oświadczenia do pobrania po zarejestrowaniu w  Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 9. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 11. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 12. kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej Potencjalny promotor rozprawy doktorskiej składa zawierający następujące informacje: 1) informacje o pełnieniu funkcji promotora; 2) wstępną akceptacją odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie, tematyce badawczej i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu; 3) wykaz najważniejszych publikacjach z ostatnich 5 lat; 4) zestawienie wskaźników bibliometrycznych; 5) wykaz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach, w których był kierownikiem lub uczestniczył jako wykonawca; 6) wykaz zakończonych i wszczętych przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora w okresie ostatnich 5 lat; (formularz kwestionariusza kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 13. dokumentypotwierddzających spełnienie   wymagań stawianych kandydatom do udziału w projekcie files/lke/szkola doktorska/opus_18_ogloszenie01092020-1.pdfpt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”
 Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić Skany wszystkich dokumentów (w terminie do 17 września 2020 r. ).  Oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 462, w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 

W przypadku pytań/wątpliwości/problemów technicznych dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt: 

tel.  572330876

tel.  81 445 65 97

e-mail:

 

Harmonogram rekrutacji:

 

 1. 1.09.2020 –rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 2. 1-17. 09. 2020 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
 3. 18.09.2020 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej   (podstrona Szkoła Doktorska)
 4. 18.09.2020 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
 5. 21-22. 09. 2020 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
 6. 23-25. 09. 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
 7. 28.09. 2020 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
 8. 29.09. 2020 – ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej