Rozpoczęcie rekrutacji do programu “Doktorat wdrożeniowy” w roku akademickim 2020/2021

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektów Doktorat Wdrożeniowy  w roku akademickim 2020/2021

w dyscyplinach naukowych:
1.      rolnictwo i ogrodnictwo,
2.      technologia żywności i żywienia,
3.      inżynieria mechaniczna,
4.      inżynieria środowisko górnictwo i energetyka
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 
 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
  • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
  • dotychczasową aktywność naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
  • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr Zarządzenie 43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz  zaświadczenia, że kandydat jest zatrudniony albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo / instytucję we współpracy z którą będzie realizowany projekt doktorat wdrożeniowy.
 
 Szczegóły dotyczące rekrutacji w <<ogłoszeniu>> zamieszczonym zakładce Szkoła Doktorska/Rekrutacja