Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do programu “Doktorat wdrożeniowy”, w roku akademickim 2020/2021

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją projektów Doktorat Wdrożeniowy  w roku akademickim 2020/2021

w dyscyplinach naukowych:
1.      rolnictwo i ogrodnictwo,
2.      technologia żywności i żywienia,
3.      inżynieria mechaniczna,
4.      inżynieria środowisko górnictwo i energetyka

 

<<wykaz projektów planowanych do realizacji  od r. ak. 2020/2021 w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy”>>

 
Uwaga! wpis na listę osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi po otrzymaniu decyzji administracyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu finansowania projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”  
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy
 
 Zgodnie z §8 regulaminu „Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat przygotowanego projektu badawczego – w skali 0-5pkt.;
 • prezentację tematyki badawczej w języku angielskim dodatkowo 0-5pkt.;
 • dotychczasową aktywność naukową Kandydata  – w skali 0-10pkt.;
 • dotychczasowe osiągnięcia uzyskane w procesie kształcenia na studiach ( średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich- wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów) – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen;
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)  kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr  43/2020 z dnia 30.04.2020 Rektora  UP w Lublinie oraz  zaświadczenia, że kandydat jest zatrudniony albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo / instytucję we współpracy z którą będzie realizowany projekt “Doktorat wdrożeniowy”

  

 

 

Uwaga! Należy zaznaczyć  pole wyboru  “Doktorat wdrożeniowy”.  Link do rejestracji online będzie aktywny w terminie od 1 -10 września 2020 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji)

 Wymagane dokumenty:


 1. podanie do JM Rektora o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, która jest przedmiotem zainteresowania kandydata UWAGA ! podanie należy kierować  do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów, a jeżeli kandydat nie posiada dyplomu– zaświadczenie o ukończeniu studiów, wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen z dotychczas ukończonych studiów (odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) uwaga! możliwość złożenia zaświadczenia dotyczy tylko kandydatów, którzy ukończyli studia w roku 2020, absolwentów z poprzednich lat obowiązuje złożenie odpisu dyplomu
 3. wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom
 4. kwestionariusz osobowy kandydata do Szkoły Doktorskiej, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej oraz realizacji badań w określonej dyscyplinie naukowej, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Kandydat pobiera skierowaniena badanie lekarskie z systemu Internetowej Rekrutacji  Kandydatów,  a składa zaświadczenie lekarskie druk skierowania dostępny po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów w kroku wydruki. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą złożyć dodatkowo: potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności .
 6. informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/) oraz dokumenty potwierdzające dotychczasową aktywność naukową, w szczególności dorobek publikacyjny i udział w projektach badawczych oraz udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych (w Systemie Internetowej Rekrutacji należy zamieścić skan dokumentów potwierdzających aktywność naukową kandydata)
 7. opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji wybranego projektu badawczego <<wykaz projektów badawczych planowanych do realizacji w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy”>> ; a) tytuł projektu, b) cel prowadzonych badań, uwzględniający: problem naukowy, który kandydat zamierza rozwiązać, zakładane hipotezy badawcze, d) spodziewany efekt końcowy, e) stan wiedzy i przesłanki skłaniające kandydata do podjęcia się rozwiązania postawionego problemu, f) wkład, jaki wniesie rozwiązanie problemu do dorobku dyscypliny naukowej, g) koncepcję i plan badań, h) proponowane metody badawcze, (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) – skany certyfikatu lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej(formularz oświadczenia do pobrania po zarejestrowaniu w  Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 9. Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 11. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (formularz do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki)
 12. kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej Potencjalny promotor rozprawy doktorskiej składa zawierający następujące informacje: 1) informacje o pełnieniu funkcji promotora; 2) wstępną akceptacją odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie, tematyce badawczej i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu; 3) wykaz najważniejszych publikacjach z ostatnich 5 lat; 4) zestawienie wskaźników bibliometrycznych; 5) wykaz projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach, w których był kierownikiem lub uczestniczył jako wykonawca; 6) wykaz zakończonych i wszczętych przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora w okresie ostatnich 5 lat; (formularz kwestionariusza kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej do pobrania po zarejestrowaniu w Systemie Internetowej Rekrutacji w kroku wydruki lub ze strony https://www.up.lublin.pl/6237/)
 13. zaświadczenie że kandydat jest zatrudniony albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo /instytucję we współpracy z którą będzie realizowany projekt doktorat wdrożeniowy.

Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić skany wszystkich dokumentów (w terminie do 10 września 2020 r. ).  Oryginały dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 462, w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku pytań/wątpliwości/problemów technicznych dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt: 

tel.  572330876

tel.  81 445 65 97

e-mail:

 

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach zwiększonego limitu przyjęć w związku z realizacją projektów w programie „Doktorat Wdrożeniowy”:

 1.  1.09.2020 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji w związku z realizacją projektów „Doktorat Wdrożeniowy”- rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 2. 1-10. 09. 2020 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
 3. 11.09.2020 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej   (podstrona Szkoła Doktorska)
 4. 11.09.2020 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
 5. 12-13. 09. 2020 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
 6. 14-15. 09. 2020 – rozmowy kwalifikacyjne
 7. 16.09. 2020 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
 8. ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej nastąpi po otrzymaniu decyzji administracyjnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu finansowania projektu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy ”