Prof. Wołodymyr Stybel Doktorem Honoris Causa Uczelni

31 sierpnia 2020 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Wołodymyrowi Styblowi, wybitnemu specjaliście z zakresu parazytologii, farmakologii i toksykologii, zaliczanemu do grona najwybitniejszych ukraińskich i europejskich parazytologów weterynaryjnych.
 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Uroczystość odbyła się w formie transmisji online za pośrednictwem MS Teams. Z uwagi na stan epidemiczny z powodu SARS-CoV-2 i wynikających z niego ograniczeń dotyczących przekraczania granicy RP (stanowiącej zewnętrzną granicę UE), decyzja o przeprowadzeniu uroczystości w formie online została podjęta po uzgodnieniach ze stroną ukraińską. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo zgromadzonych Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk podjął decyzję o ograniczeniu liczby uczestników uroczystości do członków Senatu oraz przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka uczestników wydarzenia. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska odczytała uchwałę Senatu, a laudację wygłosił promotor doktoratu prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk.

 


 

Prof. dr. nauk Wołodymyr Stybel jest Rektorem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. Urodził się 29 stycznia 1968 r. we wsi Bilcze rejonu Mikołajowskiego obwodu lwowskiego. Studia rozpoczął w 1985 roku na Wydziale Weterynarii Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego, które ukończył w 1992 roku z wyróżnieniem. W latach 1986 – 1988 pełnił służbę wojskową.

 

Od samego początku działalność naukowa Profesora była ściśle związana z jego uczelnią macierzystą, gdzie zaczął pracować na stanowisku adiunkta w Katerze Parazytologii i Rybołówstwa. W latach 1993 – 1995 odbył studia podyplomowe, a później pracował w Katedrze Parazytologii i Rybołówstwa na stanowisku asystenta. W 1997 roku obronił pracę doktorską, a w 2007 roku – habilitacyjną. W 2003 roku Wołodymyrowi Stybelowi nadano tytuł naukowy docenta w Katedrze Parazytologii i Rybołówstwa. W 2008 roku objął funkcję kierownika tej Katedry, a w następnym roku został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 2011 roku został dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i otrzymał tytuł naukowy profesora. W 2014 roku, a następnie ponownie w 2017 roku, Wołodymyr Stybel został powołany na stanowisko rektora Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii.

Wołodymyr Stybel swoją działalność naukową poświęcił badaniu wpływu genotoksycznego i cytotoksycznego działania robaków i leków przeciwrobaczych na genom zwierząt, ponieważ ochrona puli genowej zwierząt stanowi jednym z najbardziej aktualnych problemów w zakresie hodowli zwierząt. Przy aktywnym udziale Profesora W. Stybela zostały opracowane i zatwierdzone warunki techniczne oraz wytyczne dotyczące stosowania właściwych produktów leczniczych.

Wyniki badań naukowych, prowadzonych przez Profesora przedstawione są w 277 artykułach i pracach naukowych, 68 poradnikach i podręcznikach, jest autorem 18 patentów. Jego prace naukowe i artykuły ukazywały się drukiem w Polsce, Rosji, Białorusi, Mołdowii, Tadżykistanie i Azerbejdżanie.

Wołodymyr Stybel jest redaktorem naczelnym pisma „Gospodarz wiejski”, pisma „Biuletyn naukowy” oraz „Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences”, jest on również członkiem kolegium redakcyjnego Biuletynu Naukowo-Technicznego Instytutu Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy i Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych oraz międzynarodowego pisma „Antybiotyki i probiotyki”.

Profesor koordynuje prace naukowo-badawcze oraz organizację międzynarodowych i krajowych wydarzeń naukowych. Przy jego udziale zrealizowany został międzynarodowy projekt pt. „Tworzenie weterynaryjnej szkoły zaawansowanych metod diagnostyki w laboratoriach specjalistycznych”.
Profesor W. Stybel jest promotorem doktorantów i opiekunem naukowym słuchaczy studiów podyplomowych. Pod jego kierownictwem dziesięciu młodych naukowców uzyskało tytuły naukowe doktora i doktora habilitowanego.

Pełni funkcję przewodniczącego Rady Specjalizowanej ds. Obrony Prac Habilitacyjnych na uczelni macierzystej, jest członkiem Komisji Farmakologicznej Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy oraz Rady Naukowej Uniwersytetu.

Za wkład na rzecz rozwoju nauki oraz za praktyczną działalność w dziedzinie medycyny weterynaryjnej Wołodymyr Stybel został wyróżniony licznymi dyplomami od Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy, Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz od Federacji Podnoszenia Ciężarów Ukrainy.

W 2008 roku otrzymał wyróżnienie jako najlepszy naukowiec w zakresie edukacji rolniczej. W 2015 roku W. Styblowi przyznano wyróżnienie Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2018 roku otrzymał honorową odznakę, przyznaną przez Lwowską Organizację Obwodową Związków Zawodowych Sektora Rolniczego oraz Nagrodę im. Papieża Franciszka. Odznaczony Orderem Włodzimierza Wielkiego I stopnia i odznaczeniem księcia Jarosława Mądrego I stopnia.
Członek honorowy Ukraińskiego Naukowego Towarzystwa Parazytologicznego, Honorowy Pracownik Nauki i Techniki Ukrainy.

Następnie doktor Honoris Causa, prof. Wołodymyr Stybel wygłosił wykład pt.  „Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej I Biotechnologii im. S. Grzyckiego. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro”.

Liczne listy gratulacyjne, które napłynęły do Uniwersytetu z okazji uroczystości odczytał Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.   

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA