Konkurs na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt

  

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

  

Kryteria kwalifikacyjne:

 

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub dyplomu magistra kierunku biologia lub biotechnologia.

Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Wykaz dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego

Opinia z poprzedniego miejsca pracy

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.