Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – konkurs

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko wykładowcy języka angielskiego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. 2018 poz.1668 ze zm./ oraz w § 89 ust. 2 pkt. 5 Statutu UP w Lublinie, a ponadto posiadają:
– tytuł zawodowy magistra – kierunek filologia angielska,
– doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą akademicką przez okres przynajmniej 4 lat,
– doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w uczelni wyższej o profilu przyrodniczo-rolniczym na stanowisku wykładowcy,
– doświadczenie w opracowywaniu / adaptowaniu materiałów źródłowych / tekstów specjalistycznych do pracy z młodzieżą akademicką,
– doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej, np.: organizacja egzaminów centralnych z języków obcych ( B2/B2+/C1), organizacja dni otwartych,
– biegłą znajomość pakietu Microsoft Office, platformy Microsoft Teams; umiejętność profesjonalnego wykorzystywania zasobów internetowych w celu podwyższenia jakości pracy dydaktycznej,
– doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych konferencji z zakresu nauczania języków specjalistycznych z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych,
– biegłą znajomość języka polskiego,
   oraz wyróżniają się nienaganną postawą etyczno-moralną.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie do JM Rektora UP o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy języka angielskiego.
2. CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – kierunek filologia angielska.
4. Dokument potwierdzający doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w uczelni wyższej na stanowisku wykładowcy.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym / druk do pobrania na stronie internetowej Uczelni – „ druki do pobrania” /.
6. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie podstawowym miejscem pracy.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Informacje:
Przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia w UP zobowiązuje się do pozostania w stosunku pracy w UP w Lublinie, jako podstawowym miejscu pracy w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Dokumenty na konkurs należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2020 r. w Sekretariacie SPNJO UP w Lublinie, ul.Głęboka 28, p.242 lub przesłać pocztą na adres: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie, ul. Głęboka 28, p.242 z dopiskiem „konkurs na wykładowcę w SPNJO” / decyduje data stempla pocztowego/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2020 r.
załącznik PDF