Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji
w Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1668)

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia z wynikiem co najmniej dobrym,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio
w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z oryginałem do wglądu.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67)
w terminie do dnia 21.09.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2020 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji (ul. Leszczyńskiego 7, tel. 81-532-06-44)

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 

 Treść ogłoszenia do probrania: PLIK PDF