Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych (PDF)

 

 

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii z wynikiem co najmniej dobrym

 

Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

Posiadanie doświadczenie w działalności naukowej z zakresu chorób transmisyjnych udokumentowane publikacjami z listy JCR

 

Znajomość metod laboratoryjnych z zakresu technik biologii molekularnej

 

Posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt

 

Wykaz dokumentów:

 

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia

18.09.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.09.2020 r.