Pomoc materialna dla byłych pracowników UP w Lublinie

KOMUNIKAT
 

dotyczący bezzwrotnej pomocy materialnej dla byłych pracowników (emerytów lub rencistów) UP w Lublinie ze środków ZFŚS

 

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy emeryci lub renciści UP w Lublinie, w roku 2020 mogą otrzymać jednorazową bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS. Podstawą do przyznania świadczeń ze środków FS, zgodnie z regulaminem ZFŚS UP w Lublinie, jest średniomiesięczny przychódprzypadający na osobę w rodzinie emeryta/rencisty, zroku podatkowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia, wynikający z uzyskanych w rodzinie przychodów wykazanych w rocznych zeznaniach podatkowych PIT za 2019 r. 

Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu ZFŚS pracownik Zespołu Spraw Socjalnych ma prawo żądać do wglądu zeznania podatkowe dokumentujące wysokość przychodu na członka rodziny wskazane we wniosku.

 

Wysokość świadczenia:

Średniomiesięczny przychód na członka rodziny (emeryta/rencisty)

Kwota świadczenia
do 2 000 zł
1 600 zł
od 2001 zł – do 3000 zł
1 300 zł
od 3001 zł – do 4000 zł
1 000 zł
od 4001 zł – do 5000 zł
 700 zł
powyżej 5000 zł
 400 zł

 

 

Wypełnione wnioski (wniosek do pobrania) należy dostarczyć do Zespołu Spraw Socjalnych jednym z poniższych sposobów:

1. w postaci elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego i odręcznie podpisanego Wniosku na adres skrzynki mailowej:

2. w postaci papierowej:

– wrzucając wniosek do urny wystawionej w głównym holu budynku Rektoratu,  ul. Akademicka 13;

– za pomocą Poczty Polskiej (przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Spraw Socjalnych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin).

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia br.

 

Warunkiem wypłaty świadczenia jest terminowe i poprawne wypełnienie wniosku o bezzwrotną pomoc.

 

 

Świadczenie wypłacane będzie od września br. na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Dla osób, które nie posiadają rachunków bankowych, wypłata świadczenia będzie możliwa w każdym oddziale Banku Pekao S.A. po okazaniu dowodu osobistego.

 

Wszelkich informacji udziela Zespół Spraw Socjalnych pod nr tel. 81 445-69-11

 

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14:00
z wyłączeniem środy – dzień bez przyjęć.

 

                                                              Zespół Spraw Socjalnych

Lublin, dnia 17.08.2020 r.