Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

  

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE
ogłasza 
konkurs otwarty
na stanowisko   a s y s t e n t a
 
w  Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Wymagania dla kandydatów:
 • wykształcenie wyższe magisterskie rolnicze lub politechniczne, 
 • dorobek publikacyjny, 
 • znajomość programów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
 • predyspozycje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
 • podanie do JM Rektora,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy  albo opinia promotora pracy magisterskiej, 
 • wykaz publikacji naukowych,
 • oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art.113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,
ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67) w terminie do dnia 10.09.2020 r.
 
Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych
 (ul. Głęboka 28, tel. (81) 531 96 10, (81) 531 96 11) 
 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 Treść ogłoszenia do probrania: PLIK DOC