Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko adiunkta w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

 

Osoba posiadająca stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub rolniczych, ubiegająca się o zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych musi spełniać łącznie co najmniej następujące wymagania:

 1. jest autorem lub współautorem osiągnięć naukowych, za które uzyskała nie mniej niż 200 pkt
 2. sumaryczny IF publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem, nie może być niższy niż 2
 3. co najmniej jedno osiągnięcie naukowe, wymienione wśród osiągnięć o których mowa  w pkt 1, jest pracą oryginalną opublikowaną w czasopiśmie o punktacji co najmniej  40 pkt. MNiSW, patentem, wdrożeniem lub innym dokonaniem o charakterze praktycznym
 4. kierowała jednym projektem badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym albo złożyła jako kierownik do NCN lub NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych co najmniej 2 wnioski o projekt badawczy
 5. legitymuje się znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym

Dodatkowo kandydat powinien:

 1. posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej
 2. posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i mikrobiologia)
 3. wykazywać znajomość technik biologii molekularnej: izolacji i oczyszczania DNA bakteryjnego, analizy DNA (amplifikacja PCR, hybrydyzacja, analiza ekspresji genów) oraz znajomość technik bioinformatycznych dotyczących analizy sekwencji oraz ekspresji genów i analizy białek
 4. posiadać potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa)
 5. być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne i  niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz. U. 2017 poz. 2183)

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne)
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)  (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne),
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni w sekcji: Druki Kadrowe/Sprawy ogólne)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.
Dokumenty proszę składać w:

Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczegow Lublinie

ul. Skromna 8

do dnia 11 września 2020 r.

 

Treść ogłoszenia do probrania: plik PDF

 

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Izabella Jackowska