Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Zdzisławowi Targońskiemu, wręczenie nagród naukowych Rektora oraz odznaczeń państwowych to najważniejsze części Jubileuszu 65-lecia Uczelni obchodzonego 8 lipca 2020 r. w ramach czwartego Święta Uniwersytetu.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]


Jubileusz rozpoczął się od otwarcia Sali Senatu, która w ostatnich miesiącach przeszła gruntowną rewitalizację. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz JM Rektor Elekt prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, tym samym oddając do użytku zmodernizowaną i nowoczesną Salę Senatu. Zaprezentowano także system do elektronicznego głosowania senatorów, który został w niej zainstalowany.

Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu było otwarcie wystawy zorganizowanej z jego okazji, którą stworzyli pracownicy Biblioteki Głównej. Wśród eksponatów znalazły się tablice i przedmioty ukazujące bogatą, 65-letnią historię Uczelni. Wystawa znajduje się w holu Centrum Kongresowego i będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających.

Uroczyste posiedzenie Senatu w auli Centrum Kongresowego rozpoczęło się od przywitania przez JM Rektora gości oraz Społeczności Akademickiej, a w swoim przemówieniu przybliżył historię Uniwersytetu oraz dokonał krótkiego podsumowania swojej działalności jako Rektora Uczelni.

W trakcie swojego istnienia Uczelnia trzykrotnie zmieniała nazwę: została powołana jako Wyższa Szkoła Rolnicza w 1955 r., w 1972 przemianowana została na Akademię Rolniczą, a od 2008 r. funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Do tej pory na Uczelni wypromowano ponad 75 000 absolwentów, 2 000 doktorów i prawie 700 doktorów habilitowanych. Obecnie za kształcenie na 7 wydziałach i 41 kierunkach studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich i na studiach podyplomowych odpowiada 680 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 104 profesorów tytularnych oraz 224 doktorów habilitowanych. Uniwersytet stale poszerza obszar prowadzonych badań naukowych od typowych badań stosowanych, przydatnych praktyce rolniczej, do zaawansowanych badań z zakresu cytogenetyki i inżynierii genetycznej. Planowane są kolejne inwestycje, z których najważniejsza to budowa Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Jeździectwa i Hipoterapii na Felinie.

Historia i osiągnięcia Uniwersytetu zostały zaprezentowane w specjalnie przygotowanym na tę okazję filmie:

Po raz czwarty przyznana została Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagroda jest wyróżnieniem pracowników za ich osiągnięcia naukowo-badawcze oraz za najlepsze projekty innowacyjne. Stanowi również docenienie wkładu pracy i zaangażowania we współpracę ze środowiskiem biznesowym. Przyznawana jest w następujących kategoriach:
– za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu Impact Factor.
– za publikację o największej liczbie cytowań
– nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne. Do tej nagrody mogą być zgłaszane badania użyteczne dla praktyki rolniczej.

Laureatów nagród zaprezentował Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Laureatami w pierwszej kategorii za artykuł pt. „Lactic acid fermentation of edible mushrooms: tradition, technology, current state of research: A review” opublikowana w roku 2019 w czasopiśmie Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. zostali: dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś, dr inż. Katarzyna Skrzypczak, dr Aneta Sławińska, dr Wojciech Radzki, prof. dr hab. Waldemar Gustaw. IF czasopisma w roku wydania pracy wynosił 8,738.

Dr hab. Małgorzata Materska, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Irena Perucka otrzymały nagrodę za artykuł pt. „Antioxidant activity of the main phenolic compounds isolated from hot pepper fruit (Capsicum annuum L.)” opublikowany w roku 2015 w czasopiśmie Journal of Agricultural and Food Chemistry. Liczba cytowań publikacji za lata 2015-2019 wynosi 154.

Nagrodę im. Stanisława Staszica otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, za badania pod nazwą „Wdrożenie dwóch suplementów diety dla pszczół, Apistym i Apiflora”, objętych ochroną patentową oraz za współpracę z otoczeniem gospodarczym. Punktem wyjścia do opracowania suplementów diety dla pszczół było uzyskanie z udziałem prof. G. Borsuka dwóch patentów na wynalazki pt.: „Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii” oraz „Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nozemozy u pszczół i poprawy ich odporności”.

Pracownikom, ale także samemu Uniwersytetowi zostały przyznane odznaczenia i medale państwowe oraz samorządowe. Ich prezentacji dokonał Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

Okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiegozostał nadany dla Uniwersytetu z okazji jubileuszu 65-lecia działalności za: pielęgnowanie swojego dziedzictwa, wypełnianie misji kształcenia studentów i prowadzenie licznych badań naukowych, podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz wykorzystania oraz ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, kształtowanie postaw studentów w zakresie kultury  i poszanowania obyczajów akademickich oraz szereg przedsięwzięć, które wpłynęły na rozwój województwa lubelskiego.

 

Uczelnia została także uhonorowana Okolicznościowym Grawertonem przyznanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” przyznanym przez Prezydenta Krzysztofa Żuka. W imieniu Uniwersytetu odznaczenia odebrał JM Rektor.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: prof. dr hab. Anna Stachurska; dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni; prof. dr hab. Marek Babicz oraz dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni.

Prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki oraz prof. dr hab. Leszek Tymczyna uhonorowani zostali Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego odebrali: prof. dr hab. Barbara Baraniak; dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni; prof. dr hab. Maria Bubicz; prof. dr hab. Jerzy Jamroz; prof. dr hab. Wiesław Piekarski; dr Krzysztof Patkowski oraz prof. dr hab. Janusz Wierciński.

Uhonorowani Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” zostali JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk; prof. dr hab. Józef Kowalczuk; prof. dr hab. Izabella Jackowska; prof. dr hab. Ewa Solarska; prof. dr hab. Tomasz Maria Gruszecki.

Medalem Unii Lubelskiej zostali wyróżnieni: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz; prof. dr hab. Waldemar Gustaw; prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. dr hab. Edmund Lorencowicz; prof. dr hab. Franciszek Kluza; prof. dr hab. Joanna Barłowska; prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska; prof. dr hab. Roman Dziedzic; prof. dr hab. Leszek Drozd; prof. dr hab. Anna Teresa Litwińczuk oraz dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Zdzisławowi Targońskiemu.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska odczytała uchwałę Senatu, a laudację wygłosiła promotor doktoratu prof. dr hab. Barbara Baraniak.

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński urodził się 27 października 1947 r. w Lublinie. Studia magisterskie w dyscyplinie chemia ukończył w 1971 r. na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę naukową rozpoczął w 1973 r. od stanowiska starszego asystenta w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1978 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu i awansował na stanowisko adiunkta w macierzystej uczelni. W 1986 r. Rada wyżej wymienionego Wydziału nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu technologii i chemii żywności. W następnym roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1990 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1995 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1999 r.

Profesor Zdzisław Targoński jest twórcą szkoły naukowej dotyczącej biokonwersji biomasy roślinnej oraz produkcji i zastosowania enzymów w technologii żywności. Najważniejsze osiągnięcia naukowe to:

– opracowanie oryginalnej technologii etanolu z biomasy ligninocelulozowej oraz produkcji kompleksu enzymów celulolitycznych i hemicelulolitycznych.

– otrzymanie nowych konstruktów drożdży S. cerevisiae i Pichia stipitis, zdolnych do efektywnej produkcji etanolu i ksylitolu z hydrolizatów zawierających pentozy i heksozy.

– opracowanie technologii zwiększenia potencjału antyoksydacyjnego żywności na drodze przemian enzymatycznych.

– wyizolowanie i opisanie struktury inhibitorów esterazy acetylocholinowej i butyrocholinowej, które są enzymami odpowiedzialnymi za rozwój choroby Alzheimera.

– badanie nad właściwościami prozdrowotnymi bakterii fermentacji mlekowej z gatunku Lactobacillus rhamnosus i bakteriom z rodzaju Bifidobacterium.

– opracowanie technologii kwasu mlekowego i kwasu fumarowego z udziałem grzybów z rodzaju Rhizopus oraz kwasu bursztynowy przez nowo wyizolowane szczepy baterii.

W latach 2002-2008 pełniąc funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie był inicjatorem powołania Wydziału Nauk o Żywności, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2006 r. Po przejściu na emeryturę nadal prowadzi zajęcia ze studentami, a także prowadzi aktywną działalność w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz jako działacz AZS.

Doktor Honoris Causa, prof. dr hab. Zdzisław Targoński wygłosił wykład pt.  „Historia biotechnologii”. Przedstawił w nim chronologiczne dzieje biotechnologii, które dzielą się na etapy: rzemieślniczy, uprzemysławiania, przemysłowy i — trwający obecnie — naukowy. Przybliżył słuchaczom liczne pojęcia związane z dziedziną oraz jej praktyczne zastosowania zarówno w technologii żywności, farmakologii czy medycynie. Podkreślił jednocześnie ogromne znaczenie biotechnologii we współczesnym świecie, zaznaczając jej wpływ na codzienne życie ludzi, np. poprzez jej wkład w opracowanie i wytwarzanie insuliny czy antybiotyków.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia władze uczelni wyższych, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji naukowych złożyli serdeczne gratulacje i uznania dla Uniwersytetu jako jednostki wnoszącej ogromny wkład w kształcenie studentów i naukowców, rozwijanie badań w dziedzinach nauk przyrodniczych, weterynaryjnych i inżynieryjno-technicznych oraz opracowywanie rozwiązań i wynalazków, które swoje zastosowanie znajdują w sferach życia codziennego.

Zakończenie uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza. Zespół, który w tym roku świętuje 60-lecie istnienia, zaprezentował część swojego bogatego i wyjątkowego repertuaru. Dla uhonorowania Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu członkowie Zespołu przekazali JM Rektorowi pamiątkowy portret.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

Zdjęcia: Maciej Niedziółka, Oto Agencja Producencka

Montaż: Oto Agencja Producencka

Relacja z obchodów Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu w mediach:

TVP 3 LUBLIN,“Panorama Lubelska”8.07.2020 r. godz. 21:30 (czas od 13:35)

radio.lublin.pl, 8.07.2020 r.

lublin.uw.gov.pl, 8.07.2020 r.

kurierlubelski.pl8.07.2020 r.

lubelski.pl,  8.07.2020 r.