I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości położonej w  Płoskie 1

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem nieruchomości zabudowanej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości położonej w  Płoskie 1, pow. zamojski, woj. lubelskie.

 

            Określenie przedmiotu przetargu :

Przedmiotem przetargu jest budynek domu studenckiego o powierzchni 1248,14 m². 3- kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalację wodną, gazową, elektryczną, oraz telefoniczną.

Budynek usytuowany jest  na działce nr 501/24 ark.1obr.15 Płoskie o powierzchni 0,427 ha, położonej w Płoskiem, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie.

Zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Zamość  Nr V/32/11  z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Płoskie, działka nr 501/24 zlokalizowana jest na terenach usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ( oznaczenie U,P), oraz na terenach komunikacji (oznaczenie KS-3);  

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr w KW NR ZA1Z00057/180/5,  przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych w  Zamościu.

           Wysokość czynszu:

Wywoławcza miesięczna rynkowa stawka czynszu  z tytułu najmu budynku wraz  z działką gruntu wynosi: 26 800 zł netto. Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT zgodnie z obowiązująca stawką.

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu oraz do ponoszenia:

1)  miesięcznych opłat  z tytułu dostawy  mediów,

2) opłaty za odpady komunalne,

3) innych opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości, zgodnie z obowiązującym przepisami.

Pozostałe warunki  najmu:

 

1.    Czas obowiązywania  umowy: 5 lat od daty zawarcia umowy.

2.    Najemca zobowiązany będzie zawrzeć i utrzymywać ważną przez cały okres obowiązywania umowy najmu umowę ubezpieczenia nieruchomości od wszelkich zdarzeń losowych oraz działań osób trzecich (w szczególności takich jak włamanie, dewastacja, zniszczenie).

3.    Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia danego roku.

4.    W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – VAT, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających niniejsze stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.

5.    Należności z tytułu czynszu, Najemca będzie płacić Wynajmującemu  z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

 

 

Najemca zobowiązany będzie do:

1.    użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki,  a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwości i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem  najmu,

2.    przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,

3.    utrzymania przedmiotu najmu w porządku i czystości oraz do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,

4.    dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w najmowanych  pomieszczeniach, w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem  przedmiotu najmu.

5.    Najemca bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu najmu, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu najmu, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.

6.    Najemca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot najmu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu będą obciążać w całości Najemcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.

7.    Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie będzie mógł  oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.

8.    Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności w obrębie przedmiotu najmu będą obciążać wyłącznie Najemcę.

9.    Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w  stanie niepogorszonym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    Złożenie oferty  wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić  na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Banku PEKAO SA nr   69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 w terminie do dnia  12 lipca 2020r. W tytule wpłaty należy wpisać czego dotyczy.

2.    Wpłata wadium w wysokości: zł. 2 680,00. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

3.    Treść i pozostałe warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie określającym zasady i tryb sprzedaży lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres www.up.lublin.pl

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „Przetarg- Płoskie 1,” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Uczelni pok.261, I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie (budynek Rektoratu), lub drogą pocztową na adres: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna w dniu 14 lipca o godz. 10:30.

Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Zastrzeżenia:

1.    Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

2.    Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta który przetarg wygrał, od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

3.    Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Informacji o  nieruchomości oraz przetargu i jego warunkach udziela Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 81 445 60 60.

 

REGULAMIN PRZETARGU:[ PLIK DO POBRANIA ]