Święto Uniwersytetu 2020

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić na

 

 

Jubileusz 65-lecia

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

w ramach obchodów

Święta Uniwersytetu

 

w dniu 8 lipca 2020 r.

 

Czwarta edycja Święta Uniwersytetu stanowi także kulminację obchodów jubileuszu 65-lecia Uczelni, które rozpoczęły się od Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020. W trakcie obchodów Uczelnia pragnie świętować swoją wieloletnią historię i tradycję, a także podkreślić integralność środowiska akademickiego Naszego Uniwersytetu ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
 
Program:

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Sali Senatu, Gmach Rektoratu, II p.

10.20 – 10.35 Otwarcie wystawy z okazji Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu, Hall Gmachu Biblioteki, parter.

11.00 Uroczyste Posiedzenie Senatu, Aula Centrum Kongresowego

Wystąpienie okolicznościowe JM Rektora prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka

Prezentacja filmu z okazji 65-lecia Uniwersytetu

Wręczenie Nagród Rektora za działalność naukową

Wręczenie odznaczeń państwowych i medali

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Zdzisławowi Targońskiemu

 14.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor"

 
 
 

 

 

PROF. DR HAB. ZDZISŁAW TARGOŃSKI ur. 27 października 1947 r. w Lublinie. Studia magisterskie w dyscyplinie chemia ukończył w 1971 r. na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę naukową rozpoczął w 1973 r. od stanowiska starszego asystenta w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa Akademii  Rolniczej w Lublinie. W 1978 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu i awansował na stanowisko adiunkta w macierzystej uczelni. W 1986 r. Rada wyżej wymienionego Wydziału nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu technologii i chemii żywności. W następnym roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1990 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1995 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1999 r. W 1992 roku objął stanowisko kierownika Katedry Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa, obecnie Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Funkcję tę sprawował do września 2018 roku , tj. do czasu przejścia na emeryturę.

W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, w kolejnych sześciu latach funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki tejże Uczelni, a następnie w latach 2002-2008 funkcję rektora Akademii Rolniczej w Lublinie, po zmianie nazwy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2005-2008 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych KRASP. W 2007 r. otrzymał tytuł Doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie, a w 2015 r. tytuł Doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2007 roku jest prezesem Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W latach 2012-2017 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Narodowej, Nagrodami I Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2002-08 oraz w 2017 r. za całokształt osiągnięć, papieskim Medalem Pro Ecclesia et Pontifice, Medalem Lumen Mundi, odznaczeniami Akademickiego Związku Sportowego, w tym jest honorowym członkiem AZS. Wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za działalność w sporcie akademickim za 2018 r. oraz nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 2011 r. do chwili obecnej jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN. W 1993 roku został członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, którego członkiem z kilkuletnią przerwą jest do chwili obecnej. Ponadto był współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, który powstał w 1992 roku. Za działalność na rzecz PTTŻ został odznaczony Złotą Odznaką PTTŻ w 2004 roku, a od 2019 r. jest honorowym członkiem PTTŻ.

Profesor Zdzisław Targoński wniósł poważny wkład w rozwój nauk rolniczych w dziedzinie biotechnologii, szczególnie biotechnologii żywności i biotechnologii przemysłowej. Jego dorobek publikacyjny obejmuje 291 publikacji naukowych, w tym m.in. 140 oryginalnych prac naukowych, 106 artykułów popularnonaukowych, komunikatów na sympozja i sesje naukowe, 5 rozdziałów w książkach, 13 opracowań nie przeznaczonych do publikacji.
Większość publikacji autorstwa Profesora zostało wydanych w renomowanych czasopismach światowych i krajowych, wśród których można przykładowo wymienić; Biotechnology and Bioengineering, Plose One, Enzyme and Microbial Technology, Biotechnological Letters, Food Science and Technology, J. the Institute of Brewing, J. Microbiology and Biotechnology, Letters in Applied Microbiology, J. of Biotechnology, Current Microbiology, J. of Functional Foods, Microbial Biotechnology i wielu innych.

Profesor Zdzisław Targoński jest twórcą szkoły naukowej dotyczącej biokonwersji biomasy roślinnej oraz produkcji i zastosowania enzymów w technologii żywności. Najważniejsze osiągnięcia naukowe to:
– opracowanie oryginalnej technologii etanolu z biomasy ligninocelulozowej oraz produkcji kompleksu enzymów celulolitycznych i hemicelulolitycznych.
– otrzymanie nowych konstruktów drożdży S. cerevisiae i Pichia stipitis, zdolnych do efektywnej produkcji etanolu i ksylitolu z hydrolizatów zawierających pentozy i heksozy.
– opracowanie technologii zwiększenia potencjału antyoksydacyjnego żywności na drodze przemian enzymatycznych.
– wyizolowanie i opisanie struktury inhibitorów esterazy acetylocholinowej i butyrocholinowej, które są enzymami odpowiedzialnymi za rozwój choroby Alzheimera.
– badanie nad właściwościami prozdrowotnymi bakterii fermentacji mlekowej z gatunku Lactobacillus rhamnosus i bakteriom z rodzaju Bifidobacterium.
– opracowanie technologii kwasu mlekowego i kwasu fumarowego z udziałem grzybów z rodzaju Rhizopus oraz kwasu bursztynowy przez nowo wyizolowane szczepy baterii.

Profesor jest współautorem 27 patentów i wzorów użytkowych, ponadto opracował 160 ekspertyz, opinii i recenzji. Był kierownikiem lub wykonawcą w 16 projektach badawczych realizowanych na zlecenie różnych jednostek centralnych.

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński wniósł poważny wkład w rozwój naukowy Wydziału Nauk o Żywności, co zaowocowało uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienie oraz kategorią A w ocenie parametrycznej jednostek. Profesor był promotorem w 20 przewodach doktorskich, a obecnie sprawuje opiekę naukową nad kolejnym doktorantem. Drugą formą promowania kadr naukowych były recenzje wykonywane na zlecenie rad wydziałów i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (CK). Łącznie wykonał 156 recenzji w tym 4 recenzje na tytuł doktora honoris causa, 22 recenzje dorobku na tytuł naukowego profesora na zlecenie rad wydziałów, 38 opinii dotyczących wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora na zlecenie CK, 20 recenzji dorobku kandydatów ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego, 66 recenzji rozpraw doktorskich i innych. Ponadto był 120-krotnie przewodniczącym komisji habilitacyjnych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Podczas pełnienia funkcji kierownika Katedry 3 pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, a 9 stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 2002- 2008 pełniąc funkcję rektora Uczelni był inicjatorem powołania Wydziału Nauk o Żywności, który rozpoczął działalność z dniem 1.01.2006 r. W tym okresie walnie przyczynił się do budowy i wyposażenia obiektów: budynku naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, Wiwarium dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a także opracowania koncepcji i pozyskania funduszy na wyposażenie w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą Centralnego Laboratorium Aparaturowego oraz budowę Centrum Innowacyjnego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Łączny koszt inwestycji to ok. 150 mln. złotych.

Po przejściu na emeryturę nadal prowadzi zajęcia ze studentami, a także prowadzi aktywną działalność w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz jako działacz AZS.

 

Fot. Archiwum UP