Kandydat na Rektora – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk urodził się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, i w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia na podstawie rozprawy „Efekty plejotropowe genów Rht niewrażliwych na kwas giberelinowy w pszenicy zwyczajnej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Miazgi. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin. W rozprawie habilitacyjnej pt. „Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)” do mapowania genu wykorzystał najnowsze wówczas markery mikrosatelitowe. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. W 2017 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Po zmianie prawa w 2019 r. został zatrudniony na stanowisku profesora.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk ukończył Annual Beckman Summer School on Molecular Biology. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach: m.in. hybrydyzacji in situ, klonowania molekularnego, nadekspresji oraz immunodetekcji białek i bioinformatyki. W 1997 r. w Uniwersytecie w Monachium odbył półroczny  staż naukowy oraz kilka sześciotygodniowych w latach 1999-2004. Brał udział w realizacji trzech grantów oraz był kierownikiem sześciu projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na łączną sumę ponad 2 mln zł. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego za ponad 1 mln zł. Uczestniczył w realizacji projektów międzynarodowych w ramach „Ecoclimatic adaptability of dwarfing genes in wheat in Europe” i „International Triticeae Mapping Initiative”.

W zakresie badań naukowych prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in: John Innes Centre w Norwich w Anglii, Technische Universitat München oraz Leibniz Institute w Gatersleben w Niemczech, Institute of Cytology and Genetics w Nowosybirsku w Rosji. Obecnie zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze, identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych oraz analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów, a także opracowywaniem markerów DNA przydatnych w selekcji roślin rolniczych. Wyniki swoich badań prezentował na wielu konferencjach międzynarodowych m. in. w Norwich (Anglia), Pradze (Czechy), Istambule (Turcja), Nowym Sadzie (Serbia), Wernigerode (Niemcy), Bukareszcie (Rumunia), Nowosybirsku (Rosja) oraz krajowych. Wygłosił szereg referatów i wykładów w różnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (m. in. IGR PAN w Poznaniu, IHAR w Radzikowie, Polskim Towarzystwie Genetycznym, Leibniz Institute w Gatersleben, Technische Universität München). Współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa i gospodarki żywnościowej m. in. COBORU, WIORiN, PIN, MRiRW oraz hodowli roślin (HR Strzelce, HR Smolice, Danko sp. z o.o., Poznańska Hodowli Roślin, Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o, KHBC sp. z o.o., Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., KWS Einbeck, Niemcy). Jest członkiem European Wheat Aneuploid Cooperative, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był promotorem 7 prac doktorskich. Zrecenzował 12 rozpraw doktorskich, opracował 2 recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych i 7 ocen dorobku i osiągnięć do stopnia doktora habilitowanego oraz dwie oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Był promotorem dwóch Doktorów Honoris Causa. Zrecenzował kilkadziesiąt wniosków projektów badawczych oraz kilkadziesiąt publikacji naukowych do różnych wydawnictw, w tym ponad 30 z listy JCR. Opublikował jako autor lub współautor 240 prac. Z tego 131 stanowią oryginalne prace twórcze. Spośród tych prac 18 zostało opublikowanych w czasopismach z JCR. Jest autorem lub współautorem 104 komunikatów i doniesień naukowych oraz dwóch monografii. Opracował „Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej”. Jest współautorem oraz redaktorem podręcznika „Agrobiotechnologia” oraz „Przewodnika do ćwiczeń z biotechnologii leśnej”. Jest współautorem 3 patentów, 17 wzorów użytkowych oraz 75 wdrożeń produktów z zakresu biotechnologii i hodowli roślin. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów z kierunków: biotechnologia, bioinżynieria, rolnictwo, leśnictwo i agrobiznes. Opracował programy studiów kierunków: bioinżynieria, agroleśnictwo oraz podyplomowych: diagnostyka molekularna i innowacyjna biogospodarka. Brał udział w opracowywaniu programów szeregu innych kierunków studiów. Był promotorem 34 prac inżynierskich i 42 magisterskich z kierunków: bioinżynieria, biotechnologia, leśnictwo, rolnictwo i towaroznawstwo.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk był Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Agrobioinżynierii, członkiem Komisji Egzaminacyjnej w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz dziekana Wydziału Agrobioinżynierii. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przez dwie kadencje oraz jest trzecią kadencję członkiem Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Przez trzy kadencje pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczył komitetom organizacyjnym kilku konferencji międzynarodowych i krajowych. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Unii Lubelskiej. Otrzymał również kilkanaście nagród JM Rektora UP w Lublinie oraz wyróżnienie ‘Złoty Kłos” przyznane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii.

 

Montaż i zdjęcia: Maciej Niedziółka / DKiWA