Kandydat na Rektora – dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni

 

Dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni

 

Adam Waśko urodził się 2 stycznia 1972 r. w Tomaszowie Lubelskim. Studia biologiczne rozpoczął w 1991 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które zakończył w 1996 r. uzyskaniem tytułu magistra biologii. W tym samym roku w październiku podjął pracę naukową w  Katedrze Zoologii AR w Lublinie na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie od 1.10.1997 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych a w 2015 r. jako pierwszy w historii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. W październiku 2018 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie oraz objął funkcję kierownika Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Swoją karierę naukową rozwijał w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju, głównie w Polskiej Akademii Nauk oraz na stażach naukowych w krajach Unii Europejskiej. Brał udział w realizacji 6 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW pełniąc funkcję głównego wykonawcy, w tym w jednym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.

Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowe związane są głównie z biotechnologicznym wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego. Przez wiele lat badał egzoproteom bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium stanowiący białkowe produkty genów chromosomalnych transportowane przez błony cytoplazmatyczne komórki i zlokalizowane całkowicie lub częściowo na ich powierzchni, bądź wydzielane do środowiska, w którym są aktywne biologicznie. Badania te pozwoliły na opisanie nowej grupy białek bifunkcjonalnych będących równocześnie enzymami i adhezynami. Drugim nurtem badawczym którym równolegle zajmował się w swojej pracy naukowej były badania nad charakterystyką biochemiczną i genetyczną bakterii probiotycznych, przyniosły one wymierne rezultaty w postaci np. wyjaśnienia genetycznych mechanizmów oporności na antybiotyki czy też poznania zmiennych szczepowo profili enzymów proteolitycznych. Praktyczny aspekt badań dzięki którym możliwe było wielokrotne ich patentowanie związane jest ze znajomością zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w procesach optymalizacyjnych stosowanych w biotechnologii. Wyniki opisanych badań publikowane w czasopismach naukowych 8 krotnie zostały docenione przez Władze Uczelni w formie indywidualnych i zespołowych nagród za działalność naukową. Był promotorem w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, a trzy kolejne są w końcowej fazie realizacji. Pod jego kierunkiem wykonano 57 prac magisterskich oraz 38 inżynierskich. Jest autorem lub współautorem 138 publikacji naukowych z czego aż 82 figuruje na liście JCR. Ponad to jest autorem lub współautorem 14 patentów krajowych i międzynarodowych oraz 3 zgłoszeń patentowych. Większość prac naukowych ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych znajdujących się w bazie JCR. Wykonał recenzje dotyczące rozwoju kadry naukowej na stopień doktora habilitowanego oraz doktora. Jest autorem wielu recenzji oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz 11 projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR.

W latach 2003-2015 trzykrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bibliotecznej BG UP w Lublinie. Od 2016 roku kieruje pracami Wydziałowej Komisji do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Radzie Programowej kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Niezależnie od pełnionych funkcji na Uczelni został powołany w skład Komisji Biotechnologii oddziału lubelskiego PAN. W tym samym roku jako przedstawiciel Uczelni w Lubelskim Klastrze Biotechnologii pełni funkcję członka Zarządu Klastra. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Biochemików.

Od grudnia 2018 r. pełni funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni. Pomimo, krótkiego okresu piastowania urzędu prorektora dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni dał się poznać jako kompetentna, pracowita i wzorowo zorganizowana osoba, potrafiąca wsłuchiwać się w głos pracowników zatrudnionych we wszystkich grupach UP w Lublinie, dążąc przy tym do osiągnięcia kompromisu. Do najważniejszych osiągnięć organizacyjnych Pana prorektora należy zaliczyć Jego udział w pracach przy tworzeniu Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania zaś aktualnie jego prace koncentrują się nad Regulaminem Organizacyjnym Uczelni. Powyższe trzy regulaminy wchodzą w skład swoistej platformy prawnej gwarantującej bezpieczeństwo i stabilność pracy wszystkim osobom zatrudnionym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ponad to pod koniec 2018 r. został włączony do zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030, którego pracami kierował. Brał udział przy opracowywaniu aktualnie obowiązującego Statutu UP w Lublinie wprowadzonego uchwałą Senatu nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Zainicjował i nadzorował wdrożenie oraz był odpowiedzialny za całościowe wykonanie projektu GOWIN 1 pt. „Usługa opracowania, wdrożenia oprogramowania będącego podstawą Otwartego Portalu Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" wartego 4 mln złotych w skład, którego między innymi wchodziły: platforma Asseco Edu, repozytorium Biblioteki oraz moduł związany z ewaluacją.

Aktualnie nadzoruje wdrożenie projektu GOWIN 2 pt. „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”, którego jest inicjatorem. Głównymi założeniami projektu są między innymi stworzenie odpowiedniego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej, przygotowanie programu kadrowo płacowego kompatybilnego z pozostałymi systemami funkcjonującymi w Uczelni oraz zaprojektowanie i wdrożenie mobilnej aplikacji dla studentów (aplikacja ma zawierać ponad 900 funkcjonalności). Łączna kwota wrażanego projektu opiewa na 4 mln złotych.

8 czerwca 2020 r. zainicjował projekt „Uczelnia dostępna” szacowany na 4 mln złotych, który między innymi zakłada wprowadzenie szybkiego, szeroko pasmowego Internetu w kampusie UP oraz stworzenie nowego informatycznego systemu dziekanatowego dla, którego w projekcie zostało zagwarantowane 2 mln złotych.

 

 

Montaż i zdjęcia: Maciej Niedziółka / DKiWA