Kandydaci na Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że zostali wyłonieni kandydaci ubiegający się w wyborach o stanowisko rektora w kadencji 2020-2024.

Senat w dniu 19 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniował czterech kandydatów:
dr. hab. Adama Waśko, prof. uczelni –  28 głosów, prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka26 głosów, prof. dr hab. Stanisława Winiarczyka23 głosy, prof. dr. hab. Andrzeja Marczuka23 głosy.

W głosowaniu uczestniczyło 41 senatorów, oddano 2 głosy nieważne.

Pozytywnie zaopiniowani przez Senat kandydaci wzięli udział w przeprowadzonym przez 7-osobową Radę Uczelni przesłuchaniu. Po zaprezentowaniu się kandydatów i udzieleniu odpowiedzi na zadawane przez członków Rady Uczelni pytania, w głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – 7 głosów, dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni – 7 głosów, prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – 6 głosów, prof. dr hab. Andrzej Marczuk – 0 głosów.

Niniejszym, na podstawie przeprowadzonego głosowania zgodnie ze statutem Uniwersytetu, Rada Uczelni wyłoniła 3 kandydatów na stanowisko Rektora:
dr. hab. Adama Waśko, prof. uczelni
prof. dr hab. Stanisława Winiarczyka

prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka 

Rada Uczelni, jako organ wewnętrzny Uczelni wybrany przez Senat, posiada z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnienie do wskazywania kandydatów na rektora – po zaopiniowaniu ich przez Senat.

Rada, wskazując kandydatów na rektora, jest obowiązana kierować się dobrem Uczelni i działać na jej rzecz.

Wybory Rektora odbędą się w dniu 6 lipca 2020 r. w głosowaniu przez wyłonionych w wyborach całej społeczności akademickiej 258 elektorów.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA