Nominacja profesorska dla dr hab. Danuty Urban

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z 10 marca 2020 roku dr hab. Danuta Urban  otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych. Profesor Danuta Urban jest pracownikiem naukowym Zakładu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii.

 

Prof. dr hab. Danuta Urban ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS i otrzymała tytuł magistra biologii (specjalność: biologia środowiskowa) broniąc pracę pt. Szata roślinna jeziora Wytyckiego i jego otoczenia”. W latach 1979-1982 pracowała w kilku różnych instytucjach, w tym jako asystent stażysta i asystent w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Instytutu Biologii UMCS w Lublinie. W 1983 r. została zatrudniona najpierw jako asystent, a potem jako starszy asystent w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1990 r. na Wydziale Rolniczym AR uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. “Efekty antropogenizacji środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ciemięgi na tle przeobrażeń pokrywy glebowej i roślinności w okresie holocenu”. Do października 2005 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Gleboznawstwa Akademii Rolniczej. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie: agronomii – gleboznawstwo, torfoznawstwo uzyskała w 2005 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Podstawą uzyskania tego stopnia była rozprawa „Siedliska hydrogeniczne oraz geneza i ewolucja wybranych torfowisk dolinowych Wyżyny Lubelskiej i Wołyńskiej”. W latach 2005–2011 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, od 2011 r. jako profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanego i od 2019 do kwietnia 2020 jako profesor uczelni ze stopniem doktora habilitowanego w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie. Od 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa.

 

 

Zainteresowania naukowe Profesor Danuty Urban koncentrowały się początkowo wokół kilku problemów badawczych jak: 1) kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny; 2) przeobrażenia środowisk terenów bagiennych i pobagiennych regionu lubelskiego, zachodzące pod wpływem działalności człowieka w holocenie; 3) ocena stanu i stopnia przeobrażenia gleb torfowych oraz zbiorowisk roślinnych torfowisk niskich, wysokich i przejściowych na Lubelszczyźnie; 4) zróżnicowanie szaty roślinnej i pokrywy glebowej dolin rzecznych Lubelszczyzny; 5) walory, zagrożenia i problemy ochrony obiektów cennych przyrodniczo.

 

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego obszar i zakres badań naukowych Profesor Danuty Urban rozszerzył się o nowe kierunki badawcze, przy czym większość dotychczasowych zainteresowań naukowych jest nadal kontynuowana: 1) geneza, ewolucja, współczesne walory przyrodnicze, zagrożenia, problemy ochrony małych śródpolnych i śródleśnych mokradeł; 2) ocena stanu i stopnia przeobrażenia ekosystemów jeziorno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego; 3) ocena stanu środowiska na antropogenicznie przekształconych obiektach i obszarach (np. wyrobiska po eksploatacji torfu, żwiru i piasku, stawy i zbiorniki zaporowe, tereny poprzemysłowe); 4) ocena stanu siedlisk i populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz problemy zawiązane z ich introdukcją; 5) ochrona, zagrożenia i dynamika zbiorowisk leśnych.

 

Aktualny dorobek naukowy prof. dr hab. Danuty Urban obejmuje łącznie 264 pozycji:  112oryginalnych prac twórczych (w tym 17 indeksowanych w bazie Web of Science, o sumarycznym IF = 32,546), 41 monografii irozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz 111 innych publikacji tj. streszczeń, komunikatów naukowych i prac popularno-naukowych. Była współredaktorem 1 monografii wieloautorskiej wydanej w j. polskim i ukraińskim. Całkowita punktacja jej publikacji (od 1995 r.) na podstawie listy MNiSzW wynosi 1211. Wyniki jej prac badawczych były prezentowane na  ok. 60 zjazdach, sympozjach, konferencjach naukowych i seminariach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Prof. dr hab. Danuta Urban prowadziła także trasy terenowe na 20 zjazdach, sympozjach i konferencjach. Jest autorką 1 przewodnika i współautorką 4 rozdziałów w przewodnikach tras terenowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 2019 r. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Agronomy Science na kadencję 2019-2023.

 

Uczestniczyła w realizacji 9 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN), w których pełniła funkcję głównego wykonawcy lub wykonawcy. Była również kierownikiem własnego projektu badawczego „Geneza i ewolucja małych śródpolnych i śródleśnych torfowisk Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Obniżenia Dorohuckiego oraz ocena i ochrona ich walorów przyrodniczych” oraz promotorskiego „Paleoekologiczne warunki rozwoju torfowisk dolinowych północnej części Wyniosłości Giełczewskiej oraz ocena ich walorów przyrodniczych”. Brała udział (jako kierownik, wykonawca lub współwykonawca) w 8 projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w 3 projektach przygotowanych na zlecenie Poleskiego Parku Narodowego, a także jednego projektu wykonanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Opracowała ponadto (jako kierownik, wykonawca lub współwykonawca) 57 dokumentacji, opinii, ekspertyz na zlecenie różnych firm, instytucji państwowych i osób prywatnych.

 

Współpracowała z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi (np. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Państwowym Uniwersytetem Politechniki Lwowskiej, University of Camerino, Włochy), instytucjami administracji (np. urzędy gmin, Urząd Miejski i Wojewódzki w Lublinie, Ministerstwo Środowiska, Poleski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, kilka nadleśnictw RDLP w Lublinie), z różnymi firmami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami (np. Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited (Ni-CO) Belfast Irlandia Północna, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody Fundacja IUCN Poland, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska).

 

Profesor Danuta Urban brała udział w kilkunastu krajowych szkoleniach, warsztatach i stażach. Odbyła staż zagraniczny w Narodowym Uniwersytecie „Lwowska Politechnika” na Ukrainie. Prowadziła konsultacje naukowe, warsztaty przeznaczone dla pracowników i studentów z innych uczelni oraz szkolenia dla osób związanych z zarządzaniem w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, a także zajęcia terenowe i wykłady dla pracowników kilku Nadleśnictw RDLP Lublin. Uczestniczyła jako ekspert przyrodniczy w przygotowaniu ekspertyz na potrzeby programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Brała także udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez Polskę, Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Niderlandów kierując zadaniem pt. „Program współpracy na szczeblu lokalnym na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza PLH060005”.

 

Prof. dr hab. Danuta Urban jest promotorem 2 zakończonych i 1 otwartego przewodu doktorskiego. Wykonała 2 recenzje rozpraw habilitacyjnych, była powołana na członka jednej komisji habilitacyjnej. Ponadto powierzono jej wykonanie recenzji 3 rozpraw doktorskich. Dwukrotnie recenzowała granty NCN oraz  prace naukowe z listy A i B, a także kilka monografii i rozdziały w monografiach. Była promotorem 48 prac magisterskich i 76 prac inżynierskich. Recenzowała około 90 prac dyplomowych. Prowadziła zajęcia z 26 przedmiotów, a dla 21 opracowała autorskie programy nauczania.

 

W ramach działalności organizacyjnej na Uczelni i macierzystym Wydziale od 2015 r. jest przewodniczącą Rady Programowej kierunku Leśnictwo, w latach 1999-2000 była członkiem komisji kwalifikacyjnej na Magisterskie Studia Uzupełniające – specjalność Ochrona środowiska, w latach 2008-2009 członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2008-2009). Była także opiekunem dwóch specjalności (na kierunku Agronomia i Architektura Krajobrazu) oraz opiekunem grupy studentów odbywających praktykę robotniczą. Obecnie pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Leśników. Uczestniczyła w organizacji 12 konferencji, zjazdów i sympozjów.

 

Pani prof. dr hab. Danuta Urban prowadziła także liczne wykłady i zajęcia terenowe popularnonaukowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów Uniwersytetu III Wieku, przewodników, członków Straży Ochrony Przyrody, mieszkańców kilku gmin i miejscowości województwa lubelskiego. Organizowała i prowadziła rajdy oraz obozy przyrodnicze (na terenie Polski i Słowacji). Piękno przyrody Lubelszczyzny prezentowała na kilku wystawach Klubu Fotograficznego LX oraz indywidualnej wystawie fotografii z doliny Bugu.

 

Jest przewodniczącą Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska PAN Oddział w Lublinie. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (Przewodnicząca Komisji I Stratygrafia, Inwentaryzacja i Ochrona Torfowisk), Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, Komitetu Sterującego projektu LIFE13NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, zespołów zadaniowych do spraw zagospodarowania oraz ochrony wąwozów i suchych dolin Lublina oraz do spraw utworzenia Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej.

 

Za zaangażowanie zawodowe, działalność naukowo-dydaktyczną oraz społeczną prof. dr hab. Danuta Urban była wielokrotnie nagradzana i otrzymała: trzykrotnie Nagrody JM Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty medal za długoletnią służbę, Honorową Odznakę Akademii Rolniczej w Lublinie, Odznakę Honorowa Ministra Środowiska za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową LOP oraz Liście Dębowe II Stopnia Straży Ochrony Przyrody.

 

 

 Serdecznie gratulujemy!

Fot. Hanna Wójciak